Search again

พบ: 3  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การวิจัยเชิงบูรณาการในงานส่งเสริมการเกษตร = Integrative research in agricultural extension works / เอมอร อังสุรัตน์.
ผู้แต่ง
เอมอร อังสุรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียก
S545.5 อ911 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินกิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระของฝรั่งเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ = Evaluation of antioxidant activities of Guava for breeding / ทินน์ พรหมโชติ, รักเกียรติ แสนประเสริฐ.
ผู้แต่ง
ทินน์ พรหมโชติ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559?].
เลขเรียก
SB379.G8 ท447
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องประมวลสถานการณ์การผลิตและการตลาดยางพาราไทย พ.ศ. 2513 - 2550 / มานัส ลอศิริกุล, ประวิตร วงศ์สุคนธ์,ประสิทธิ์ กาญจนา.
ผู้แต่ง
มานัส ลอศิริกุล.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี] : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
SB291.H4 ม446 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles