Search again

พบ: 16  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
12 แบบ สวนแนวตั้ง / อรรถ ประพันธ์วัฒนะ, กรวรรณ คันโธ.
ผู้แต่ง
อรรถ ประพันธ์วัฒนะ.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : บ้านและสวน, 2555.
เลขเรียก
SB472.45 อ346
หนังสือ Loading...

image
12 แบบสวนในที่แคบ&สวนระเบียง / วรัปศร อัคนียุทธ และสิทธิศักดิ์ น้ำคำ.
ผู้แต่ง
วรัปศร อัคนียุทธ.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : บ้านและสวน, 2555.
เลขเรียก
SB472.45 ว295 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรกรทฤษฎีใหม่ / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.), 2555.
เลขเรียก
S494.5.S95 ก491 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือทำปุ๋ยจากขยะย่อยสลายได้ / กองบรรณาธิการ จงรัก ฐินะกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2555.
เลขเรียก
S654 ค695 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก / บรรณาธิการ วสา สุทธิพิบูลย์.
ผู้แต่ง
วสา สุทธิพิบูลย์,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2555.
เลขเรียก
SB484.T35 ค695 2555
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ซ่อมสวนให้สวย : Garden maintenance / วรวิทย์ อังสุหัสต์.
ผู้แต่ง
วรวิทย์ อังสุหัสต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2555.
เลขเรียก
SB473.5 .ว17
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
ฟูกูโอกะคิด แต่ลุงแหวงลูกชาวนาทำสำเร็จในเมืองไทย / โดยแสวง รวยสูงเนิน.
ผู้แต่ง
แสวง รวยสูงเนิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊คส์,2555.
เลขเรียก
S605.5 ส969
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การตรวจค้นจีโนมข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยเพื่อหายีนต้านทานโรคเชื้อราใบไหม้และปฏิกิริยาการตอบสนองของข้าวที่มียีนต้านทานต่อเชื้อราใบไหม้สายพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย = Genome scan for...
ผู้แต่ง
สุรีพร เกตุงาม.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2555.
เลขเรียก
SB191.R5 ส866ก 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนเพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านทัพไทย ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ = Development potential of sustainable orga...
ผู้แต่ง
สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์.
สำนักพิมพ์
[สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์], 2555.
เลขเรียก
S605.5 ส723 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2555 ชื่อโครงการ การเก็บรักษาพันธุกรรมและขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง / โดย กาญจนา รุ่งรัชกานนท์, ศรีประไพ ธรรม...
ผู้แต่ง
กาญจนา รุ่งรัชกานนท์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
เลขเรียก
SB409.A3 ก425 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโครงการการอนุรักษ์แมลงกินได้และการบริโภคอย่างปลอดภัย / หัวหน้าโครงการ สุกัญญา คลังสินศิริกุล ; ผูัร่วมโครงการ จิตรา สิงห์ทอง, นพมาศ นามแดง.
ผู้แต่ง
สุกัญญา คลังสินศิริกุล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
เลขเรียก
SF459.I5 ส739 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทุเรียนราชาแห่งผลไม้ บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้มและคณะ : สำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ (วช.).
ผู้แต่ง
จงดี โตอิ้ม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ (วช.), 2555.
เลขเรียก
SB379.d8 จ124
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
เทคโนโลยี "สวนยางพาราอินทรีย์" ลดต้นทุน & เพิ่มผลผลิต / อัมพา คำวงษา [เรียบเรีบง] ; อภิชาติ ศรีสอาด [บรรณาธิการ].
ผู้แต่ง
อัมพา คำวงษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2555.
เลขเรียก
SB291.H4 อ558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเจ้าของสวนยางเพื่อการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน น้องนุช สารภี, สราวุธ ตันติวัฒน์, ยุพเยาว์ โตคีรีและชัยพันธุ์ สารภี.
ผู้แต่ง
น้องนุช สารภี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชขธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ; 2554.
เลขเรียก
SB290.5.T5 น354
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles