Search again

พบ: 46  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
(ร่าง) แผนการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 - 2549) / โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
Thailand. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [254-].
เลขเรียก
Q180.T5 ผ931ร 2545-49
สาขาห้องสมุด
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
60 ปี วช. พัฒนาประเทศไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม / สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, 2562.
เลขเรียก
Q179.9 ห111 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Honey bees of Asia : microbes, mites and pests / PanuwanChantawannakul.
ผู้แต่ง
Panuwan Chantawannakul.
สำนักพิมพ์
Chiang Mai : Chiang Mai University Press, c2017.
เลขเรียก
QL568.A6 P 2017
หนังสือ Loading...

image
TNRR คลังข้อมูลงานวิจัยไทย มิติแห่งการปฏิรูประบบวิจัยที่ก้าวไกลสู่อาเซียน / ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2558].
เลขเรียก
Q180.T5 ท521 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวางแผนและวิเคราะห์การทดลองทางชีววิทยา = Design and analysis of biological experiments / สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ.
ผู้แต่ง
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558.
เลขเรียก
QH316.5 ส232 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาบรรพชีวินวิทยาโคกผาส้วม อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี / ยุทธ แม้นพิมพ์.
ผู้แต่ง
ยุทธ แม้นพิมพ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
QE16.T5 ย351
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบและบริหารฐานข้อมูล / ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย.
ผู้แต่ง
ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
เลขเรียก
QA76.9.D26 ศ484 2552
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความก้าวหน้าและการประยุกต์ใช้ของจีโนมทางการแพทย์ = Advances and applications of genomic medicine / อินทรี เสนสอน, อังคณา เจริญยิ่งวัฒนา, วสันต์ จันทราทิตย์ บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียก
QH447 ค181 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หนังสือ Loading...

image
ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ / มานัดถุ์ คำกอง.
ผู้แต่ง
มานัดถุ์ คำกอง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียก
QA273 .ม443 2560
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือจำแนกชนิดปลาปักเป้าทะเลที่พบในน่านน้ำไทย / มยุรี จัยวัฒน์ และ พงษ์เทพ วิไลพันธ์ เรียบเรียง.
ผู้แต่ง
มยุรี จัยวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2553.
เลขเรียก
QL638.T32 ม189
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ท่องโลกธรณีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ : ความมหัศจรรย์แห่งมรดกโลก / กรมทรัพยากรธรณี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, 2553.
เลขเรียก
QE298 ท312
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
นิเวศวิทยาเพื่อสิ่งแวดล้อม / จิรากรณ์ คชเสนี, นันทนา คชเสนี.
ผู้แต่ง
จิรากรณ์ คชเสนี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
QH541 จ535 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
น้ำมันกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / พิสุทธิ์ เพียรมนกุล, ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา.
ผู้แต่ง
พิสุทธิ์ เพียรมนกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
TD427.P4 พ786 2560,QH91.8 พ657 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปฏิบัติการสัตววิทยาทั่วไป / คณาจารย์ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาตร์ ; บพิธ จารุพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาตร์, 2560.
เลขเรียก
QL55 ป135 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles