Search again

พบ: 22  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Beijing pointers : daily phrases, Olympic terms with Pinyin index.
สำนักพิมพ์
Beijing : Foreign Languages Press, 2006.
เลขเรียก
PL1125.E6 B455 2006
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
China panorama : Chinese for tourism = Zhongguo quan jing : lu you Han yu. jiu zhou xing / [edited by] Liu Daozun.
สำนักพิมพ์
Beijing : Yu wen chu ban she, 2002.
เลขเรียก
PL1065 C5153 2002
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Chu ci xuan / Qu Yuan zhu ; Yang Xianyi, Dai Naidie yi = Selected elegies of the state of Chu / by Qu Yuan ; translated by Yang Xianyi and Gladys Yang.
ผู้แต่ง
Qu, Yuan,
สำนักพิมพ์
Beijing Shi : Wai wen chu ban she, 2001.
เลขเรียก
PL2661 A1995 2001
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Dui wai Han yu jiao xue shi fan jiao an = Teaching plan models for CLT / zhu bian Zhang Hesheng, Ma Yanhua.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing shi fan da xue chu ban she, 2009.
เลขเรียก
PL1065 D866 2009
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Feng sao guo du = The land of literary glory / Ma Xiaodong zhu ; Chen Haiyan, Zhang Shaoning yi.
ผู้แต่ง
Ma, Xiaodong.
สำนักพิมพ์
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2005.
เลขเรียก
PL2264 M328 2005
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Gu dai shi wen xuan du = Readings in ancient poems / Liu Ziyu bian zhu ; Liu Songchuan shen ding.
ผู้แต่ง
Liu, Ziyu.
สำนักพิมพ์
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she = Perking University Press, 2003.
เลขเรียก
PL2264 L586 2003
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Han yu yu fa nan dian shi yi / Zheng Yide ... [et al.].
สำนักพิมพ์
Zhongguo Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she : Zhongguo mao yi zong gong si fa xing, 1992.
เลขเรียก
PL1109 H36 1992
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
HSK su cheng qiang hua jiao cheng. Liu Chaoying [and others] bian zhu.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 2002.
เลขเรียก
PL1119 H75 2002
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Ji chu kou yu = Basic conversational Chinese / zhu bian: Zheng Guoxiong, Chen Guanglei, Zhu Rong.
ผู้แต่ง
Zheng, Guoxiong.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 2002.
เลขเรียก
PL1129.E5 Z44 2002.
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Jian ming Han yu yu fa = A concise Chinese grammar / Guo Zhenhua zhu.
ผู้แต่ง
Guo, Zhenhua.
สำนักพิมพ์
Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2000.
เลขเรียก
PL1103 G86 2000
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Jing xuan Shi jing yu shi yi hua (Ying Han dui zhao) = Selections from the book of poetry (Illustrated edition) / Xu Yuanchong yi shi.
ผู้แต่ง
Xu, Yuanchong,
สำนักพิมพ์
Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2006.
เลขเรียก
PL2658.E3 X89 2006
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Liu xing Han yu = Popular Chinese expressions / Li Shujuan zhu bian.
สำนักพิมพ์
Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2007.
เลขเรียก
PL1952 L68 2007
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Lun yu = The Analects / Confucius ; translated into English by Arthur Waley ; translated into modern Chinese by Yang Bojun.
ผู้แต่ง
Confucius.
สำนักพิมพ์
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 1998.
เลขเรียก
PL2478 L8 1998
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Mengzi : Han Ying dui zhao = Mencius : Chinese-English / Zhao Zhentao, Zhang Wenting,Zhou Dingzhi Ying yi ; Yang Bojun jin yi.
ผู้แต่ง
Mencius.
สำนักพิมพ์
Changsha : Hunan ren min chu ban she ; Beijing : Wai wen chu ban she, 1999.
เลขเรียก
PL2474.Z6 M46 1999
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Nathalie Sarraute / by Gretchen Rous Besser.
ผู้แต่ง
Besser, Gretchen R.
สำนักพิมพ์
Boston : Twayne Publishers, 1979.
เลขเรียก
PQ2637.A783 B558
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles