Search again

พบ: 5  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กฎหมายตราสามดวงฉบับราชบัณฑิตยสถาน จัดพิมพ์ตามต้นฉบับหลวง.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2550.
เลขเรียก
KPT449.3 ก117
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image

image
ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับนักวิจัย IP Xpedite (ภาคภาษาไทย)/ สำนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2556.
เลขเรียก
K1401 ก169
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการข้อมูลสถิติกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผู้วิจัย คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์, 2554.
เลขเรียก
KPT1572 ม246ธก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
แบบฝึกหัดปฏิบัติชุดวิชา 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร = Business law and taxation/ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546-.
เลขเรียก
K ส747
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles