Search again

พบ: 6  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กฎหมายพาณิชยนาวี. Maritime law / ไผทชิต เอกจริยกร.
ผู้แต่ง
ไผทชิต เอกจริยกร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน , 2553.
เลขเรียก
JX4418 ผ951ก 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายระหว่างประเทศ. ประสิทธิ์ เอกบุตร.
ผู้แต่ง
ประสิทธิ์ เอกบุตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554.
เลขเรียก
JX91 ป417 2554,HF1733.T5 ป417 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย : แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน / คนึง ฦาไชย ; วิทยา ฟองวาสนาส่ง และคณะ บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
คนึง ฦาไชย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
เลขเรียก
KPT3835 ค142 2555,JX4270 ค153 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย / นันทวัฒน์ บรมานันท์.
ผู้แต่ง
นันทวัฒน์ บรมานันท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554.
เลขเรียก
JS7415.T5 น424,K น424ม
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย / ลิขิต ธีรเวคิน.
ผู้แต่ง
ลิขิต ธีรเวคิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
เลขเรียก
JQ1745 ล413 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ / บรรเจิด สิงคะเนติ.
ผู้แต่ง
บรรเจิด สิงคะเนติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
เลขเรียก
JC599 บ153 2555,KK5132 บ153 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles