Search again

พบ: 29  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
(ร่าง)รายงานการศึกษาโครงการการพัฒนาโจทก์วิจัย กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายกับการค้าชายแดนไทย-ลาว / ชัช วงศ์สิงห์,ตรีเนตร สาระพงษ์ และศุภชัย วรรณเลิศสกุล.
ผู้แต่ง
ชัช วงศ์สิงห์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี ] ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552.
เลขเรียก
K1005 ช351
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน (อ.ก.ช.) : ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข / คณะผู้วิจัย พรรณยง พุฒิภาษ ... [และคนอื่นๆ] ; เรียบเรียง สุพินดา ธีระวราพิชญ์, ชิษชัย เหล่าฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม, 2547.
เลขเรียก
KPT1758 ก469
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทยเรื่องฝ่ายตุลาการ / [โสภารัตน์ จารุสมบัติ ผู้รับผิดชอบโครงการ, ฟ้ารุ่ง ศรีขาว ผู้ช่วยวิจัย]
ผู้แต่ง
โสภารัตน์ จารุสมบัติ
สำนักพิมพ์
[นนทบุรี] : สถาบันพระปกเกล้า, 2547.
เลขเรียก
K ส984
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา / โดย ชนิตา รักษ์พลเมือง, อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร.
ผู้แต่ง
ชนิตา รักษ์พลเมือง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551.
เลขเรียก
K1401 ช153
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย = Ethics of the legal profession / วิชา มหาคุณ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียก
K123 จ166 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 68 ปีการศึกษา 2558/ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา , 2558.
เลขเรียก
K ร155 2558
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยเรื่องการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่น / โดย ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ ; อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร, บุณฑริกา บูลภักดิ์, กวิน นิติมนตรี, ผู้ร่วมวิจัย.
ผู้แต่ง
ชนิตา รักษ์พลเมือง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551.
เลขเรียก
K1401 ช153ญ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา / โดย ชนิตา รักษ์พลเมือง.
ผู้แต่ง
ชนิตา รักษ์พลเมือง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551.
เลขเรียก
K1401 ช153ส
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) / โดย ชนิตา รักษ์พลเมือง, อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร.
ผู้แต่ง
ชนิตา รักษ์พลเมือง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551.
เลขเรียก
K1401 ช153
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี / โดย ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ ; อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร, ผู้ร่วมวิจัย.
ผู้แต่ง
ชนิตา รักษ์พลเมือง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551.
เลขเรียก
K1401 ช153ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์ / โดย ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ ; อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร, ผู้ร่วมวิจัย.
ผู้แต่ง
ชนิตา รักษ์พลเมือง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551.
เลขเรียก
K1401 ช153สค
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของออสเตรเลีย / โดย ชนิตา รักษ์พลเมือง.
ผู้แต่ง
ชนิตา รักษ์พลเมือง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551.
เลขเรียก
K1401 ช153อ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของไทย / โดย ชนิตา รักษ์พลเมือง ... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
ชนิตา รักษ์พลเมือง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551.
เลขเรียก
K1401 ช153ท
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบกฎหมายที่ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550.
เลขเรียก
KPT3140 ช153
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles