Search again

พบ: 37  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กฎก.พ. พร้อมด้วยข้อบังคับ ก.พ. ระเบียบ ก.พ. หนังสือเวียน ก.พ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., [2539?].
เลขเรียก
JQ1746 ก113
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายพาณิชยนาวี. Maritime law / ไผทชิต เอกจริยกร.
ผู้แต่ง
ไผทชิต เอกจริยกร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน , 2553.
เลขเรียก
JX4418 ผ951ก 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายพาณิชยนาวี. Maritime law / ไผทชิต เอกจริยกร.
ผู้แต่ง
ไผทชิต เอกจริยกร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557.
เลขเรียก
JX4418 ผ951ก 2557 ล.3,K ผ951พ 2557 ล.3
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายระหว่างประเทศ. ประสิทธิ์ เอกบุตร.
ผู้แต่ง
ประสิทธิ์ เอกบุตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554.
เลขเรียก
JX91 ป417 2554,HF1733.T5 ป417 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล. ชุมพร ปัจจุสานนท์.
ผู้แต่ง
ชุมพร ปัจจุสานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549.
เลขเรียก
JX4270.T5 ช626 2549
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต / โกวิทย์ พวงงาม.
ผู้แต่ง
โกวิทย์ พวงงาม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
เลขเรียก
JS7404.A1 ก952 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำถามและแนวธงคำตอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2555.
เลขเรียก
JQ1748 ค356พ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย : แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน / คนึง ฦาไชย ; วิทยา ฟองวาสนาส่ง และคณะ บรรณาธิการ .
ผู้แต่ง
คนึง ฦาไชย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553.
เลขเรียก
JX4270 ค153 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย : แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน / คนึง ฦาไชย ; วิทยา ฟองวาสนาส่ง และคณะ บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
คนึง ฦาไชย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
เลขเรียก
KPT3835 ค142 2555,JX4270 ค153 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, [2550?].
เลขเรียก
JS7153.3.A3 ค695 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.../ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, [2548?-].
เลขเรียก
JS7153.3.A8 ค695
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, [2548?-].
เลขเรียก
JQ1746.Z1 ค695
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ติวส่วนตัวระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ปรับปรุงใหม่ 2550) / ภาณุศักดิ์ คำแผง.
ผู้แต่ง
ภาณุศักดิ์ คำแผง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550.
เลขเรียก
JF1525.O35 ภ435
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประมวลเอกสารอาเซียน / กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศไทย.
ผู้แต่ง
กรมอาเซียน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน, 2539.
เลขเรียก
JX1954 อ616
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 / ศูนย์บริการข้อมูลทางกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน., [2543].
เลขเรียก
JF432.T5 พ371ร 2539
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles