Search again

พบ: 13  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประชุมวิชาการมหกรรมการเรียนรู้ พย.สสส. ครั้งที่ 2 "บ่มเพาะนักศึกษาพยาบาล สู่การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพ" วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ / แผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบา...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ, 2555.
เลขเรียก
RA427.8 ผ931 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

image
การรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยการเป่าของหมู่บ้านนาคำแคน ตำบลนาแสง อำเภศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ อาทิติยา ไชยวาน.
ผู้แต่ง
อาทิติยา ไชยวาน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2555.
เลขเรียก
RM อ526 2555
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กำเนิดกุมาร ชมรมบุญรักษาแม่และเด็ก.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ชมรมบุญรักษาแม่และเด็ก, 2555.
เลขเรียก
RG524 ก575 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

image
คลิกชีวิตดีๆ ด้วยสมาธิ / โดย นาน สถิตย์.
ผู้แต่ง
นาน สถิตย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Dดี, 2555.
เลขเรียก
RC489.M43 น25
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความรู้พื้นฐานทางคลินิกการรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกค์ = Basic knowledage of clinical practice in orthopedic / ยงยุทธ ศิริปการ.
ผู้แต่ง
ยงยุทธ ศิริปการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไอกรุ๊ป เพรส, 2555.
เลขเรียก
RD731 ย127 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ ฉบับใบลาน (ตำราพระโอสถพระนารายณ์)/ ผู้รวบรวม, พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, อุษา เก็จวลีวรรณ, ณิชารีย์ เนตรทอง.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2555.
เลขเรียก
RS180.T5 ค261 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น / กระทรวงสาธารณสุข.
ผู้แต่ง
กระทรวงสาธารณสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข. , 2555.
เลขเรียก
RC86.7 ค294 2555
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของวิชาชีพพยาบาล = The contributing factors towards the functinoning of a nurse/ ปัตฑมา ภิรมย์เกษร.
ผู้แต่ง
ปัตฑมา ภิรมย์เกษร.
สำนักพิมพ์
2555.
เลขเรียก
RT82 ป529 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลของโปรแกรมการฝึกโยคะที่มีต่อสมรรคภาพทางกายด้านความอ่อนตัว การทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาของสตรีช่วงเตรียมวัยทอง = Effect of yoga training program on physical fitness: flexibility, balance, a...
ผู้แต่ง
อรัญญา บุทธิจักร์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : สาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2555.
เลขเรียก
RA781.7 อ388,RG186 อ388
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาตำรับอาหารเสริมสุขภาพ เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอางจากพืชผักพื้นบ้าน และสมุนไพรไทยบางชนิดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ = Formulation development of some bioactive Thai indigenous and...
ผู้แต่ง
จิตรดี ลุประสงค์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
เลขเรียก
RS164 จ444 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่ = Biological activity of Thai herbs with hair loss preventing and hair growth ...
ผู้แต่ง
วันดี รังสีวิจิตรประภา.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555.
เลขเรียก
RS164 ว429 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา : หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 = General medicine I รหัสวิชา 1901 201 / ฐานิสรา โฉมเกิด.
ผู้แต่ง
ฐานิสรา โฉมเกิด.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
เลขเรียก
R852 ฐ228 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการผลิตสื่อ DVD เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล/ ผลิตโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาาบาล(องค์การมหาชน).
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาาบาล(องค์การมหาชน), 2555.
เลขเรียก
RA971 ค961
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles