Search again

พบ: 72  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
4 นายกชิงธงอำนาจรัฐสู่การปฏิรูปทางการเมือง / บุญทัน ดอกไธสง.
ผู้แต่ง
บุญทัน ดอกไธสง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอสแอนด์จีกราฟฟิค, [253-?]
เลขเรียก
JQ 1745 บ464
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
60 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี : 28 มิถุนายน 2535 / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่ง
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.
เลขเรียก
JF1501 ส691
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
8 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ความหมาย การวัด / พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ.
ผู้แต่ง
พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2545.
เลขเรียก
JF1358.T5 พ647 2542
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
aการติดตามการปฏิบัติตามกติกาอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษชน/ คณะกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติ, 2555.
เลขเรียก
JC599 ก452 2555
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Mr.law ช่วยด้วย/ ร.ต.อ.วิเชียร ตันศิริมงคล.
ผู้แต่ง
วิเชียร ตันศิริมงคล,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันเพื่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม, 2563.
เลขเรียก
JC599 ว559ม 2563
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กกต. กับทางเลือกที่ 3 : ผุ้พิพากษาอาวุโสและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ / โดย พีรภัทร์ พุทธสุอัตตา.
ผู้แต่ง
พีรภัทร์ พุทธสุอัตตา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : 'นัสณิกา, [254-].
เลขเรียก
JQ1749.A5 พ793
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายการรับขนของทางทะเลการนับวันเวลาทำการของเรือเช่าเหมา [laytime calculating] / ไมตรี ตันติวุฒานนท์.
ผู้แต่ง
ไมตรี ตันติวุฒานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2538.
เลขเรียก
JX4431 ม941 2538
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายพิเศษ พร้อมสอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ / ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.
ผู้แต่ง
ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปณรัชช, 2556.
เลขเรียก
JQ174 ก351ก 2556
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมือง = Constitutional Law and Political Institution / วิชัย สังข์ประไพ.
ผู้แต่ง
วิชัย สังข์ประไพ.
สำนักพิมพ์
\a\a\a กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2543.
เลขเรียก
JQ1743 ว542ก 2543
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
การดำเนินการทางวินัย / [รวบรวมโดย กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น].
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น : กอง, 252-].
เลขเรียก
JQ1744 ก449
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ : บทเรียนจากประเทศพัฒนาแล้ว / อุดม ทุมโฆสิต.
ผู้แต่ง
อุดม ทุมโฆสิต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เรือนแก้ว , 255u.
เลขเรียก
JS78 อ785
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การเมืองเปรียบเทียบ = Comparative politics / ชาญชัย อาจินสมาจาร, ประเสริฐ อุปถัมภ์.
ผู้แต่ง
ชาญชัย อาจินสมาจาร.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 255-].
เลขเรียก
JF56.T5 ช486
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ข้อปฎิบัติในการว่าจ้างและการรับรองชาวต่างประเทศ / ฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. สำนักงานอธิการบดี. ฝ่ายกิจการพิเศษ. งานวิเทศสัมพันธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี, [2541].
เลขเรียก
JF1621 ม246มอบ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles