Search again

พบ: 15  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
13 สมุนไพรไทยรักษาโรค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทวีวัฒน์ การพิมพ์, 2564.
เลขเรียก
RM666.H33 ส328 2564
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กัญชา : พืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน / ผู้เขียน รวิสสาข์ สุชาโต, ณัฐพล พจนาประเสริฐ, อัจฉรา ปทุมกุล ; บรรณาธิการ สมพร อิศวิลานนท์, ปิยทัศน์ พาฬอนุรักษ์, วรภัทร จิตรไพศาลศ...
ผู้แต่ง
รวิสสาข์ สุชาโต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2564.
เลขเรียก
RM666.C266 ร167 2564
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางสาธารณสุขชุมชน / วราภรณ์ บุญเชียง.
ผู้แต่ง
วราภรณ์ บุญเชียง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564.
เลขเรียก
RA440.7.T5 ว321 2564
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การใช้ของไหลที่สภาวะใกล้จุดวิกฤตในอุตสาหกรรมยา / มานพ เจริญไชยตระกูล.
ผู้แต่ง
มานพ เจริญไชยตระกูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2564.
เลขเรียก
RS189 ม443 2564
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คุณสมบัติของไซโคลเดกซ์ทรินและการประยุกต์ใช้ในการนำส่งยา= Cyclodextrin properties and their applications in drug delivery/ ภาสวีร์ จันทร์สุก.
ผู้แต่ง
ภาสวีร์ จันทร์สุก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ออลอินวัน พริ้นตื้ง, 2564.
เลขเรียก
RS199.5 ภ627ค2564
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์

image
ถอดบทเรียนไทยสู้โควิด / ผู้เขียน จิตติศักดิ์ นันทพานิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, 2564.
เลขเรียก
RA644.C67 จ426 2564
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ภัยโควิด วิกฤตโคโรนา : โรคอุบัติใหม่ในมิติสังคม / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2564.
เลขเรียก
RA644.C67 ภ381 2564
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบยาของประเทศไทย 2563 / คณะกรรมการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย 2563 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ; บรรณาธิการ, วิชัย โชควิวัฒน.
ผู้แต่ง
สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย. คณะกรรมการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย 2563.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563.
เลขเรียก
RM300 ร228 2564
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสุขภาพอำเภอ หลักการและแนวทางใหม่ = District health system principle and modern approach (ฉบับปรับปรุงใหม่) / ศิริเกษม ศิริลักษณ์.
ผู้แต่ง
ศิริเกษม ศิริลักษณ์.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : รัตนสุวรรณการพิมพ์ 3, 2564.
เลขเรียก
RA395.T5 ศ448 2564
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาฤทธิ์ของสารอนุพันธ์ชาลโคนในการยับยั้งการเติบโตของชีสต์ในเซลล์โมเดลโรคถุงน้ำในไต / เชาวลิต ยั่วจิตร, พีระฉัตร วีรพันธ์.
ผู้แต่ง
เชาวลิต ยั่วจิตร.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2564.
เลขเรียก
RC918.P58 ช741 2564
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
วัสดุชีวภาพ : ความรู้และการทดสอบทางกลของวัสดุชีวภาพเบื้องต้น / ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564.
เลขเรียก
R857.M3 ธ647 2564
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สมุดปกขาว แนวทางวิถีใหม่สำหรับเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลของไทยในการรับมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อย่างยั่งยืน.
ผู้แต่ง
กระทรวงสาธารณสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิกรมการแพทย์, [2564].
เลขเรียก
RC954.3 ส314 2564
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สมุนไพรในสวนฯ= In the Garde/ ลลิตา วีระเสถียร, กมลหมั่นดี, ประสงค์ ปานศรี.
ผู้แต่ง
ลลิตา วีระเสถียร.
สำนักพิมพ์
นครนายก : สันติศิริการพิมพ์, 2564.
เลขเรียก
RM666.H33 ล145 2564
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์

image
หลักประกันสุขภาพที่รัก / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ; บรรณาธิการ วจนา วรรลยางกูร.
ผู้แต่ง
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), 2564.
เลขเรียก
RA412.5.T5 ป421 2564
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอสแอลอี รับมืออย่างไร / วลัยลักษณ์ ศิริศิลป์ ; บรรณาธิการ อังสณา ปรึกษา.
ผู้แต่ง
วลัยลักษณ์ ศิริศิลป์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Fell Good, 2564.
เลขเรียก
RC924.5.L85 ว346 2564
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles