Search again

พบ: 28  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
5 แนวคิดพิชิตขยะสู่โรงไฟฟ้า = Startup waste to energy / พลชัย เพชรปลอด.
ผู้แต่ง
พลชัย เพชรปลอด.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563.
เลขเรียก
TD794.5 พ439 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การเสริมแรงในอิลาสโตเมอร์ / ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ.
ผู้แต่ง
ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก
TS1925 ศ484 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการตรวจวิเคราะห์สิ่งแปลกปลอมในอาหาร (หมูหย็องปลอมและสาหร่ายปลอม) / ขันทอง เพ็ชรนอก.
ผู้แต่ง
ขันทอง เพ็ชรนอก.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2563.
เลขเรียก
TX541 ข346 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบ "พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง" / ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ;บรรณาธิการ อรทัย ก๊กผล, สุมามาลย์ ชาวนา.
ผู้แต่ง
ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
เลขเรียก
TD791 พ978 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
งานวิจัยเข็มมุ่งด้านการบริหารจัดการน้ำ ระยะที่ 1 / สุจริต คูณธนกุลวงศ์.
ผู้แต่ง
สุจริต คูณธนกุลวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก
TC812 ส749 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
ต้นสาย ปลายจวัก / กฤช เหลือลมัย.
ผู้แต่ง
กฤช เหลือลมัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2563.
เลขเรียก
TX724.5.T5 ก271 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ปฐพีกลศาสตร์ / ภาณุ พร้อมพุทธางกูร.
ผู้แต่ง
ภาณุ พร้อมพุทธางกูร.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราข : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2563.
เลขเรียก
TA710 ภ446 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พัฒนา Web Apps ด้วย React Bootstrap + Redux / ศุภชัย สมพานิช.
ผู้แต่ง
ศุภชัย สมพานิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2563.
เลขเรียก
TK5105.8885.B66 ศ684 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พูดด้วยภาพ 2 : เทคนิคทำสไลด์เป็นภาพง่ายๆใน 2 ขั้นตอน / สุธาพร ล้ำเลิศกุล.
ผู้แต่ง
สุธาพร ล้ำเลิศกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปัญญมิตรการพิมพ์, 2563.
เลขเรียก
T385 ส784 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ภูมิเมืองกาญจน์ ตำนานเหมืองปิล็อก / โสมชยา ธนังกุล เขียน ; ฟ้อน เปรมพันธุ์ บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
โสมชยา ธนังกุล.
สำนักพิมพ์
กาญจนบุรี : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2563.
เลขเรียก
TN486.T5 ส989 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนารูปแบบผ้าไหมย้อมมะเกลือเพื่อสร้างตราสินค้าและออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย / กัญญา จึงวิมุติพันธ์, กฤษดา รัตนางกูร.
ผู้แต่ง
กัญญา จึงวิมุติพันธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,c2563.
เลขเรียก
TP901 ก383 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์แผ่นรองปูพื้นกันลื่นต้านราและแบคทีเรียในห้องน้ำจากยางธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ / ศิริวัฒน์ ระดาบุตร.
ผู้แต่ง
ศิริวัฒน์ ระดาบุตร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
TP1185.T5 ศ487ก 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์แผ่นรองปูพื้นกันลื่นต้านราและแบคทีเรียในห้องน้ำจากยางธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ / ศิริวัฒน์ ระดาบุตร.
ผู้แต่ง
ศิริวัฒน์ ระดาบุตร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
TP1185.T5 ศ487ผ 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
วิศวกรรมทาง : กฎหมาย นโยบาย แผน ทฤษฎี และปฏิบัติ = Highway Engineering : Regulations, Policy & Plan, Theory & Practice / สถาพร โภคา.
ผู้แต่ง
สถาพร โภคา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : หจก.อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์, 2563.
เลขเรียก
TE147 ส182 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles