Search again

พบ: 6,189  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"Update ข้อกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากฎีกาใหม่" / โดย กฤษฎา โพธิสาขา.
ผู้แต่ง
กฤษฎา โพธิสาขา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2560.
เลขเรียก
KPT500 ก279 2560
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
"กฎหมายปริทรรศน์" ใน "วารสารอัยการ" และอื่นๆ / คณิต ณ นคร.
ผู้แต่ง
คณิต ณ นคร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562.
เลขเรียก
KPT68 ค129ก 2562
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
"ศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง" / [สำนักงานศาลปกครอง].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2547].
เลขเรียก
K ศ365ป
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
(ร่าง) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ... / จัดทำเผยแพร่ โดย สภาทนายความ.
ผู้แต่ง
สภาทนายความ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สภา., [2540].
เลขเรียก
K พ391
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
(ร่าง)รายงานการศึกษาโครงการการพัฒนาโจทก์วิจัย กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายกับการค้าชายแดนไทย-ลาว / ชัช วงศ์สิงห์,ตรีเนตร สาระพงษ์ และศุภชัย วรรณเลิศสกุล.
ผู้แต่ง
ชัช วงศ์สิงห์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี ] ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552.
เลขเรียก
K1005 ช351
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
10 ปี ศาลรัฐธรรมนูญไทย : สู่ทศวรรษใหม่ของนิติรัฐไทย / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2551.
เลขเรียก
K ส727ศ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
10 วิธี แก้กลโกงที่ดิน / ไชยยศ เหมะรัชตะ
ผู้แต่ง
ไชยยศ เหมะรัชตะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2535.
เลขเรียก
K720 ช882 2535
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
100 ฎีกา 5 ดาว คดีแรงงาน / พิเชฐ โพธิวิจิตร.
ผู้แต่ง
พิเชฐ โพธิวิจิตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551.
เลขเรียก
KPT1279 พ653
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
108 คดีเด็ดในวงการบริหารงานบุคคล / สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.
ผู้แต่ง
สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอชอาร์เซ็นเตอร์, 2553.
เลขเรียก
KPT1270 ส723
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
108 คดีเด็ดในวงการบริหารงานบุคคล / สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.
ผู้แต่ง
สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอชอาร์เซ็นเตอร์, 2552.
เลขเรียก
K ส723
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
108 วิธี มีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย / บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม.
ผู้แต่ง
บุญร่วม เทียมจันทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, 2556.
เลขเรียก
KPT4610 บ541 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
108 สัญญาธุรกิจ / อดุล ขาวละออ.
ผู้แต่ง
อดุล ขาวละออ,.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ ฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2560.
เลขเรียก
KPT917 อ132 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
10ปี กระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้"ย้อนอดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน ผลักดันสู่อนาคต" / คณะผู้วิจัย มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
สงขลา : สยามพริ้นติ้ง, 2561.
เลขเรียก
KPT1572 ส727 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
19 ปี ศาลภาษีอากรกลาง / ศาลภาษีอากรกลาง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศาลภาษีอากรกลาง, 2548.
เลขเรียก
K ส727
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
1983 Supplement to regulation of broadcasting : law and policy toward radio, television and cable communication / Douglas H. Ginsburg, Mark D. Director D.
ผู้แต่ง
Ginsburg, Douglas.
สำนักพิมพ์
ST. Paul, Minn.: West Pub.; c1983.
เลขเรียก
K G493 1983
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles