Search again

พบ: 227  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
foodfocusthailand /
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ICT : เครื่องมือในการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน / [ผู้จัดทำ เกษม กุลประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ ; สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช นักวิจัย ... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
เกษม กุลประดิษฐ์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสังคม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, [254-].
เลขเรียก
HC79.I55 ก783
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Magic Moment ห้วงปาฏิหาริย์/ ปราณปริยา.
ผู้แต่ง
ปราณปริยา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แจ่มใส, .2563.
เลขเรียก
นว ป445 2563
สาขาห้องสมุด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

image
Mid-term evaluation report : farming systems research subproject,Khon Kaen University Research Development Project,USAID Project No.493-0322,13 January-8 February 1986 / A.Terry Rambo,Charan Chantalak...
ผู้แต่ง
Rambo, A.Terry.
สำนักพิมพ์
1986.
เลขเรียก
S562.T5 R167
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กฏหมายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้แต่ง
กรมทรัพยากรน้ำ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กลยุทธ์การปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตและคุณภาพความหวานสูง /
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การควบคุม กำกับดูแลเอกชนจัดทำบริการสาธารณะประโดยรัฐ/ เกริกเกียรติ ทิพย์ชัย.
ผู้แต่ง
เกริกเกียรติ ทิพย์ชัย.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
HD ก763ก 2559
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การคัดเลือกราและยีสต์สายพันธุ์ดีเพื่อใช้ในการผลิตเหล้าหวาน/ มณฑกานติ์ สว่าง,ธนภรณ์ ภัทรวรเมธ.
ผู้แต่ง
มณฑกานติ์ สว่าง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์

image
การจัดการสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบ้านโคกสะอาด ตำบลหนองถุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ.
ผู้แต่ง
ทัศนีย์ โทหอง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข, 2559.
เลขเรียก
พท.pro.750/56 ท364ก 2559
สาขาห้องสมุด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หนังสือ Loading...

image
การทดสอบและวิเคราะห์หาอัตราการให้น้ำของบ่อตื้น / ประกอบ วิโรจนกูฎ,ปริญญา จินดาประเสริฐ
ผู้แต่ง
ประกอบ วิโรจนกูฏ.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 253-.
เลขเรียก
TD405 ป188
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2549
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในช้อนส้อมที่ผ่านการจุ่มลวกน้ำร้อน เพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในโรงอาหารของมหามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
เมสณี ทองโคตร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข, 2559.
เลขเรียก
พท.pro.766/56 ม779ก 2559
สาขาห้องสมุด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หนังสือ Loading...

image
การประกอบสร้างกฎหมายโบราณอีสาน พ.ศ. 2322-2433/ นิติลักษณ์ แก้วจันดี.
ผู้แต่ง
นิติลักษณ์ แก้วจันดี.
สำนักพิมพ์
2561.
เลขเรียก
KPT น588ก 2561
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุม มหิดลพัฒนาวิชาการ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล : วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในศตวรรษที่ 21 / กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
ผู้แต่ง
การประชุม มหิดลพัฒนาวิชาการ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล กองบริหารงานวิจัย, 2540
เลขเรียก
LB2341 ก471 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินความเสี่ยงอันตรายจากการทำงานของบุคลากรในอาคารผู้ป่วยนอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
ภาวินี พันโบ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข, 2560.
เลขเรียก
พท.pro.768/57 ภ479ก 2560
สาขาห้องสมุด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles