Search again

พบ: 114  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
100 ปี พลตรี พระเจาวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ; บรรณาธิการ ธารา กนกมณี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2534].
เลขเรียก
DS578.32.N37 ร192 2534
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
100 ปี สมเด็จย่า : พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย / [คณะบรรณาธิการจัดทำหนังสือ กาญจนา กาญจนสินิทธ์ ... และคนอื่น ๆ]
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2543.
เลขเรียก
RA440.7.T5 ร192
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
25 ปี มสธ. 25 ปี แห่งการสร้างสรรค์บัณฑิตคุณภาพ / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก
LB395.T5.S85 ม246มสธ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
72 กาลเวลา : อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ร้อยตรีสอาดรักตะวัต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : [ม.ป.ท.], 2535.
เลขเรียก
TP983.I5 อ231 2535
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
LA 5 burger.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2548.
เลขเรียก
LB2803 อ958
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Tense + Passive voice ฉบับสมบูรณ์ / มณฑิตา ดีวีจิตร.
ผู้แต่ง
มณฑิตา ดีวีจิตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พราว, 2562.
เลขเรียก
PE1112 ม122 2562
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว / พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท).
ผู้แต่ง
พระโพธิญาณ (ชา สุภัทโท),
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็น.พี. สกรีนพริ้นติ้ง, 2547.
เลขเรียก
BQ5340 พ355ก 2547
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กองทัพไทย / คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ; บรรณาธิการ นิยม ศันสนาคม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2539.
เลขเรียก
UA853.T5 ก346 2539
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กองทัพไทย = Royal Thai armed forces.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2553.
เลขเรียก
UA853.T5 ก346
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การทรงงานของพ่อในความทรงจำ / โดย ปราโมทย์ ไม้กลัด.
ผู้แต่ง
ปราโมทย์ ไม้กลัด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2555.
เลขเรียก
DS586 ป452
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การทหารของไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / กรมยุทธการทหารบก.
ผู้แต่ง
กรมยุทธการทหารบก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมยุทธการทหารบก, 2541.
เลขเรียก
U43.T5 ก169 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษากับการวิจัย : เพื่ออนาคตของประเทศไทย / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).
ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),|d2481-.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองทุนวุฒิธรรม, 2541.
เลขเรียก
LB1211 พ335 2541
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาทางเลือก : สู่วิวัฒน์หรือวิบัติในยุคโลกไร้พรมแดน / พระธรรมปิฎก(ประยุทธ์ ประยุตฺโต).
ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),|d2481-.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2546.
เลขเรียก
BQ4570.E34 พ335 2546
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
ข้างหลังภาพ.
ผู้แต่ง
ศรีบูรพา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า , 2545.
เลขเรียก
นว ก741ข 2545
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles