Search again

พบ: 43  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กฎหมายสิ่งแวดล้อม = Environmental laws / โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฝ่ายศึกษาวิจัยประเด็นด้านจริยธรรม กฎหมายและผลกระทบทางสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552.
เลขเรียก
KPT3127 ก118
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ = IT laws / [ทีมเขียน สุรางคณา วายุภาพ ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฝ่ายศึกษาวิจัยประเด็นด้านจริยธรรม กฎหมายและผลกระทบทางสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552.
เลขเรียก
KPT3485 ก117
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการประจำปี 2552 ผลงานวิชาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน / สถาบันวิจัยพืชไร่กรมวิชาการเกษตร.
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2552].
เลขเรียก
SB183.2 ก482ก 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การฝังเข็มในเวชปฏิบัติ : ประสบการณ์ 40 ปี ศาสตราจารย์เหยียน ลี่ / เหยียน ลี่ บรรยาย ; ธวัชบูรณถาวรสม แปลและเรียบเรียง, สมคิด ปิยะมานบันทึกและเรียบเรียง.
ผู้แต่ง
เหยียน, ลี่.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงสาธารณสุข, 2552.
เลขเรียก
RM184 ห724
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ. [คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก อัจฉรา ตันศรีรัตนวงศ์ ... และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2552.
เลขเรียก
RC954 ก492 2552/8 ล.3
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสร้างประสิทธิผลเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร/ ชาญชัย อาจินสมาจาร.
ผู้แต่ง
ชาญชัย อาจินสมาจาร.
เลขเรียก
HD30.4 ช486
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
กิจกรรม...ศิลปกรรมบำบัด: โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
เลขเรียก
LB1169 ก636
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามมาตรฐานทั่วไปสำหรับวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ =|bGeneral standard for foodadditive : GSFA /|c[คณะผู้จัดทำ จิรารัตน์ เทศะศิลป์ ...และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, [2552].
เลขเรียก
TX537 ข281ข 2552
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image

image
ทฤษฎีคติชนวิทยา : วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตำนาน-นิทานพื้นบ้าน / ศิราพร ณ ถลาง ผู้เขียน.
ผู้แต่ง
ศิราพร ณ ถลาง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์คติชนวิทยาและภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก
GR312 ศ444 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ฝันไกล...ไปถึง / ขันธ์ชัย เกียรติศรีธนกร.
ผู้แต่ง
ขันธ์ชัย เกียรติศรีธนกร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท ก.พล, 2552.
เลขเรียก
DS578 ข299
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
มิงกะลาบา...สวัสดีเมียนมาร์ / ยาใจ ชูวิชา...และคนอื่นๆ.
ผู้แต่ง
ยาใจ ชูวิชา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรสม, 2552.
เลขเรียก
G465 ย236
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบการศึกษาเปี่ยมสุข: ตามแนวปรัชญาความสุขมวลรวมประชาชาติ / การ์มา อุระ.
ผู้แต่ง
การ์มา อุระ.
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles