Search again

พบ: 101  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
Talk with Mister Nelson / ธนชาติ ศิริภัทราชัย.
ผู้แต่ง
ธนชาติ ศิริภัทราชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แซลมอน., 2558.
เลขเรียก
AC159 ธ138 2558
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการทำปลากัดให้เป็นสินค้า : กรณีศึกษาคนขายปลากัดในภาคอีสาน / รุ่งทิวา สุทธาบุญ.
ผู้แต่ง
กฤษดา เพ็ชรรัตน์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2558.
เลขเรียก
SF ก284 2558
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อการดำรงชีพของครัวเรือนชนบทอีสาน จากการทำนาสู่การเพาะเลี้ยงฟาร์มเห็ดฟาง :บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี / ธิดาพร ดาสะอาด.
ผู้แต่ง
ธิดาพร ดาสะอาด.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
HF ธ5812557
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กลวิธีการตั้งชื่อเพลงพื้นบ้านของจีนของซ่งจู่อิง / กาญจนา สมทิพย์.
ผู้แต่ง
กาญจนา สมทิพย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2558.
เลขเรียก
PL1129.T5 ก425 2558
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กลวิธีการสร้างจิตสำนึกต่อธรรมชาติในสังคมญี่ปุ่นปัจจุบันผ่านอนิเมชั่น กรณีศึกษา :อนิเมชั่นของค่ายสตูดิดอจิบลิ / นฤมล หมูนคำ และอารีย์ เกลี้ยงแก้ว.
ผู้แต่ง
นฤมล หมูนคำ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
IS-JAP122
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กลวิธีการเรียนคันจิในภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ชั้นปีที่ 1-4 คณะศิลปศษสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/ พรเทพ ศรีสวัสดิ์ และชญานิษฐ์ หงษา.
ผู้แต่ง
พรเทพ ศรีสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
IS-JAP001
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กลวิธีการเรียนคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น กรณีศึกษา : นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/ ธันยชนก เบ้าทอง.
ผู้แต่ง
ธันยชนก เบ้าทอง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
IS-JAP0047
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กลวิธีการเรียนไกไรโงะของผู้เรียนชาวไทย กรณีศึกษานักศึกษาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสารชั้นปีที่ 1-4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/ วทันยา สืบพัฒนกุล.
ผู้แต่ง
วทันยา สืบพัฒนกุล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
IS-JAP0048
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
การจัดการคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการเคมี = Quality management for chemistry laboratory / อภิชาติ อิ่มยิ้ม.
ผู้แต่ง
อภิชาติ อิ่มยิ้ม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
QD75.4.Q34 อ252 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การตัดสินใจประกอบอาชีพขับรถตู้จ้างเหมาเป็นอาชีพเสริมและเครือข่ายทางสังคม : กรณีศึกษาข้าราชการที่ขับรถตู้จ้างเหมา ในจังหวัดอุบลราชธานี / ภัสราภรณ์ ทาโคตร.
ผู้แต่ง
ภัสราภรณ์ ทาโคตร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
HF ภ382 2557
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน / เนติ สุขสมบูรณ์.
ผู้แต่ง
เนติ สุขสมบูรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2558.
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด : กรณีศึกษา นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / ขวัญพิชฌาย์ เย็นสุดใจ.
ผู้แต่ง
ขวัญพิชฌาย์ เย็นสุดใจ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
TX จ216 2557
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การปรับตัวทางสังคมวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา : กรณีศึกษา สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์(วัดม่วง) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / .ฝนทิพย์ ดียิ่ง.
ผู้แต่ง
ฝนทิพย์ ดียิ่ง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
HV ฝ129 2558
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles