Search again

พบ: 54  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
CNS drugs, cephalosporins and interferons / [คณะผู้จัดทำ อรพรรณ มาตังคสมบัติ ... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
การฟื้นฟูวิชาการด้านเภสัชกรรมคลินิค|n(ครั้งที่ 10 :
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528.
เลขเรียก
RS3 ก496 ล.10
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดการทรัพยากรบุคคล / ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์.
ผู้แต่ง
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียก
HF5549.5 ณ319 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการประจำปี 2552 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เรื่อง "คุณภาพอุดมศึกษาไทยพอใจหรือยัง" : 20-21 สิงาคม 2552 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ / จัดโดย ประธานสภาอาจารย์มหาวิ...
ผู้แต่ง
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) การประชุม (
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552.
เลขเรียก
LB2301 ก525 2552
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยและพัฒนาเวชสำอางสมุนไพรเพื่อลดผมร่วงและเร่งการงอกของเส้นผม / นพรัตน์ พิชญ์ชัยประเสริฐ.
ผู้แต่ง
นพรัตน์ พิชญ์ชัยประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
2553.
เลขเรียก
RA น184
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในสโลแกนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของจีน/ วิลาวัลย์ นวลตา และคณะ.
ผู้แต่ง
วิลาวัลย์ นวลตา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
PL ว719 2560
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการตั้งชื่อร้านค้าธุรกิจของคนไทยเชื้อสายจีน กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / เกศกนก หาทรัพย์.
ผู้แต่ง
เกศกนก หาทรัพย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2552.
เลขเรียก
CS2375.T5 ก772
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานหนองหวาย = Study on dry season grop production in nongwai irrigation area / ทัศนีย์ เพ็ญสุภา.
ผู้แต่ง
ทัศนีย์ เพ็ญสุภา.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : สำนักงานการเกษตรจังหวัดขอนแก่น, 2526.
เลขเรียก
S600.7.P53 ท365 2526
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาคติสอนใจในนิทานเฉิงอี่ว์/ จันจิรา ปัญญายงค์ และรัตติกาล ไชยชาญยุทธ์.
ผู้แต่ง
จันจิรา ปัญญายงค์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
PN989.C6 จ238 2560
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความเป็นไปได้ของวัดหลวง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี= A feasibility study of Wat Luang in Ubonratchathani province as a Historical Attraction/ รุจินันท์ กองสุข และ เรลัยรัตน์ ขันช่วย.
ผู้แต่ง
รุจินันท์ กองสุข.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2548.
เลขเรียก
BQ ร655ก
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
การศึกษาผลผลิตเห็ดฟางที่เพาะด้วยผักตบชวาและฟางข้าวโดยใช้อาหารเสริมต่างกัน / วิทยานิพนธ์ของ มานะ ครุธาโรจน์.
ผู้แต่ง
มานะ ครุธาโรจน์.
สำนักพิมพ์
2540.
เลขเรียก
SB ม445 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษารูปแบบวิวัฒนาการของอักษรจีนตัวเต็มเป็นอักษรจีนตัวย่อประเภทคำทำนาย/ กนกพิชญ์ ใจธรรม และคณะ.
ผู้แต่ง
กนกพิชญ์ ใจธรรม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
PL ก124 2560
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการตั้งคำขวัญประจำมณฑลและเมืองในสาธารณะประชาชนจีน/ ชลธิยา แสนอุบล และคณะ.
ผู้แต่ง
ชลธิยา แสนอุบล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
DS588 ช224 2560
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิเคราะห์กวีนิพนธ์ของหลี่ไป๋/ ชลธิชา พงษ์มา และคณะ.
ผู้แต่ง
ชลธิชา พงษ์มา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
PL ช174 2560
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิเคราะห์คำขวัญในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมจีน/ กนกวรรณ ฮ่อใจ และคณะ.
ผู้แต่ง
กนกวรรณ ฮ่อใจ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
DS588 ก125 2560
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles