Search again

พบ: 24  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กลศาสตร์แม่น้ำและกระบวนการธารน้ำ = River mechanics and fluvial processes / ชัยยุทธ ชินณะราศรี.
ผู้แต่ง
ชัยยุทธ ชินณะราศรี.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : งานเอกสารและการพิมพ์ : หน่วยส่งเสริมการสร้างตำรา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550.
เลขเรียก
TC405 ช421
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การถ่ายเทความร้อน = Heat transfer / แจ๊ค พี. ฮอลแมน,แปลและเรียบเรียงโดย ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง.
ผู้แต่ง
ฮอลแมน, แจ๊ค พี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ท้อป/แมคกรอ-ฮิล, 2547.
เลขเรียก
TJ263 ฮ174
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การถ่ายเทความร้อน = Heat transfer SI Unit/ แจ๊ค พี. ฮอลแมน,แปลและเรียบเรียงโดย ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง.
ผู้แต่ง
ฮอลแมน, แจ๊ค พี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ท้อป/แมคกรอ-ฮิล, 2547.
เลขเรียก
TJ263 ฮ174 2547
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบริหารโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง = Community fund project management / โดย นภดล พัฒนะศิษอุบล, นรา หัตถสิน, วิชดา ลิวนานนท์ชัย.
ผู้แต่ง
นภดล พัฒนะศิษอุบล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2545.
เลขเรียก
HN700.592.C6 น191
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
บริหารศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประมูลและควบคุมต้นทุน = Building & cost mastering / ปริญญา ศุภศรี.
ผู้แต่ง
ปริญญา ศุภศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ ส. เอเซียเพรส, 2551.
เลขเรียก
TH438 ป458 2551,HD47.3 ป458
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษางานอุตสาหกรรม = Industrial work study / นุชสรา เกรียงกรกฎ.
ผู้แต่ง
นุชสรา เกรียงกรกฏ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2545.
เลขเรียก
T60.4 น730,T น730
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ก้าวที่ 5 ก้าวที่กล้า : ผลการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานในช่วง 15 เดือน (ตุลาคม 2549-ธันวาคม 2550) / กระทรวงพลังงาน.
ผู้แต่ง
กระทรวงพลังงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2550.
เลขเรียก
HD9502.T52 พ453
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ / โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2547.
เลขเรียก
TD899.E4 ค181
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยสถาบัน ฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต / โดย ธิติกานต์ บุญแข็ง,ประจันบาน อ่อนสนิท,สุมาลิ...
ผู้แต่ง
ธิติกานต์ บุญแข็ง.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2558.
เลขเรียก
T58.6 ธ586 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาหาพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์การอบแห้งขิง = The study of parameters for the analysis of ginger drying / โดย มารีนา มะหนิ, อภิญญา เอกพงษ์.
ผู้แต่ง
มารีนา มะหนิ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2543].
เลขเรียก
TP363 ม479ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรของโรงงานตัวอย่าง = A study for increasing productivity in case study (gricultural machinery parts f...
ผู้แต่ง
นุชสรา เกรียงกรกฏ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรม ม.อุบล, 2546.
เลขเรียก
HD37.T5 น730
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สถิติสำหรับงานวิศวกรรม = Engineering statistics / ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ, จันทนา จันทโร.
ผู้แต่ง
ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540].
เลขเรียก
TA340 ศ449 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สถิติสำหรับงานวิศวกรรม = Engineering statistics / ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ, จันทนา จันทโร.
ผู้แต่ง
ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก
TA340 ศ449 2543
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สังคมวิทยาชุมชนเมืองและชนบท : เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมวิทยาเมืองและชนบทสำหรับบัณฑิตกองทุนหมู่ชุมชนเมืองและชนบท วันที่ 21 มกราคม 2545 / โดย กนกวรรณ มะโนรมย์, เหมวรรณ เหมะนัค, กิติพร โชประการ...
ผู้แต่ง
กนกวรรณ มะโนรมย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2545.
เลขเรียก
HN28 ก125
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
บริหารศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สารานุกรมโทรคมนาคมไทย = Thai telecommunications encyclopedia / บรรณาธิการ เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ (อีซีทีไอ), 2552.
เลขเรียก
HE8390.55 ส679
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles