Search again

พบ: 49  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
CNS drugs, cephalosporins and interferons / [คณะผู้จัดทำ อรพรรณ มาตังคสมบัติ ... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
การฟื้นฟูวิชาการด้านเภสัชกรรมคลินิค|n(ครั้งที่ 10 :
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528.
เลขเรียก
RS3 ก496 ล.10
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
The Success of the 100% condom promotion programme in Thailand : surveys results of the evaluation of the 100% condom promotion programme / by Aphichat Chamratrithirong ... [et al.].
สำนักพิมพ์
Nakhon Pathom : Institute for Population and Social Research Mahidol University, c1999.
เลขเรียก
RG137.2 S942
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 10 : การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
Z5816.U26 ก482อบ 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การผลิตเบียร์จากข้าวไทยสายพันธุ์ต่าง ๆ = Production of beer from Thai rice varieties / ทศพร ธำรงลักษณ์รัตน์.
ผู้แต่ง
ทศพร ธำรงลักษณ์รัตน์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
TP579 ท237ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาแหล่งน้ำกับความมั่นคงของชาติ กรณีศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งน้ำของประเทศไทย / โดย จรูญ กมลรัตน์.
ผู้แต่ง
จรูญ กมลรัตน์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2540.
เลขเรียก
S616.T5 จ173
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา / เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
ผู้แต่ง
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2561.
เลขเรียก
LC315.T5 อ911 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาจลนพลศาสตร์การตกผลึกของพอลิเมอร์คอมพอสิทที่เตรียมจากพอลิโพรพิลีน (PP) กับพอลิเมอร์ผลึกเหลว (TLCP): เปรียบเทียบระหว่างแบบเส้น (extruded strands) และแบบฟิล์ม (draw films) = Kinetic study of crys...
ผู้แต่ง
ธิดาพร ภววิจารณ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QD502 ธ581ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาชนิดของผักและผลไม้ที่ปลูกที่หมู่บ้านหินลาด / อำนวย คำตื้อ,นริศย์ วงติถา.
ผู้แต่ง
อำนวย คำตื้อ.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : สายงานพืชศาสตร์ โครงการวิจัยระบบการทำฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528.
เลขเรียก
QK364 อ681
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของสารประกอบออกไซด์โลหะทรานสิชันด้วยวิธีเวทเคมีคัล = Synthesis of transition metal oxide nanoparticles via wet chemical method / กาญจนา วงษา.
ผู้แต่ง
กาญจนา วงษา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QD181.O1 ก425 2549
หนังสือ Loading...

image
การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารไวแสงเพอร์ไฟริน = Synthesis and characterization of novel porphyrin compounds / อัญชลี ยิ่งสุข.
ผู้แต่ง
อัญชลี ยิ่งสุข.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QP671.P6 อ525ก 2549
หนังสือ Loading...

image
ประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 11 : ความหลากหลายทางจุลชีวัน : รู้เท่าทันและการประยุกต์ 13-14 กรกฎาคม 2560 อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
Q180.T5 ก482อบ 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผลของปริมาณเลดออกไซด์และแอนติโมนีไตรออกไซด์ต่อสมบัติของแก้วแมงกานีส-โซดา-ไลม์-อะลูมิโน-ซิลิเกต = Effect of amount of lead oxide and antimonytrioxide on properties of manganese-soda-lime-alumino-silica...
ผู้แต่ง
กัลยา นามศรี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
TP862 ก398ผ 2549
หนังสือ Loading...

image
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำพองและแม่น้ำชี ประจำปี... / สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น : สำนักงาน], 2544.
เลขเรียก
TD370 ก217ว
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติดในโคนมแรกคลอดเชิงบูรณาการของสมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น = Integrated resolving problems of postpartum dairy cows infertility in member of Khon Kaen Dairy Co-operativ...
ผู้แต่ง
ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ภาควิชา, 2552.
เลขเรียก
SF201 ช861
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยที่ 3 เรื่อง "การพัฒนาการเก็บกักสารสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้านไทยในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้รักษาผมหงอก" (ในชุดโครงการวิจัยเรื่อง "การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เวชสำอางจากส...
ผู้แต่ง
อรัญญา มโนสร้อย.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
RS164 อ388
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles