Search again

พบ: 454  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
(ร่าง)รายงานการศึกษาโครงการการพัฒนาโจทก์วิจัย กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายกับการค้าชายแดนไทย-ลาว / ชัช วงศ์สิงห์,ตรีเนตร สาระพงษ์ และศุภชัย วรรณเลิศสกุล.
ผู้แต่ง
ชัช วงศ์สิงห์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี ] ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552.
เลขเรียก
K1005 ช351
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
10 ปี วิชาการแม่ฟ้าหลวง : 26-28 พฤศจิกายน 2551 = Proceedings 2008 : Mae Fah Luang Symposium November 26-28, 2008 / มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. การประชุม
สำนักพิมพ์
เชียงราย : มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก
Q179.9 ม881
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Proceedings การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2562 The 11th national conference on persons with disabilities : Innovation and universal design for inclusive society นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังค...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2562.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
The european development cooperation policy toward Vietnam(1900s-2000s) : a case study of constructivist foreignpolicy analysis / Piyapat Bunnag.
ผู้แต่ง
Piyapat Bunnag.
สำนักพิมพ์
Bangkok : Institute of Asian Studies Chulalongkorn University, 2009.
เลขเรียก
HC444.Z9P63 P694
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม = The natural resources management processes to sustainably deve...
ผู้แต่ง
ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2558.
เลขเรียก
HC445.Z65 ช111 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
กลุ่มคนแห่งสายน้ำ ผืนนา และป่าลุ่ม / บรรณาธิการ เลิศชาย ศิริชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2554.
เลขเรียก
DS589.N358 ก318
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน กาพย์เห่นิราศแรมรสร้าง / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.
ผู้แต่ง
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก
PL4206 ช221
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / มาโนช นามเดช.
ผู้แต่ง
มาโนช นามเดช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
เลขเรียก
JS7153.3.A3 ม456 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศอนาคตสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ PRECIS และ ECHAM4 = Future climate projection for Thailand and Mainland Southeast Asia using PRECIS...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก
QC990.T5 ก443
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โกวิทย์ พวงงาม.
ผู้แต่ง
โกวิทย์ พวงงาม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
เลขเรียก
JS7153.8 ก952 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในไม้น้ำอนูเบียสใบกว้างโดยการฉายรังสีแกมม่า = Induced mutation in aquatic plant anubias barteri var.barteri broad leaf by gamma irradiation / สุจิตรา เพชรคง ... [และคนอื่น ...
สำนักพิมพ์
[ปทุมธานี] : สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2551.
เลขเรียก
QK495.A685 ก446
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร / พงษ์จิรัฐ จึงนิธิเกียรติ.
ผู้แต่ง
พงษ์จิรัฐ จึงนิธิเกียรติ.
สำนักพิมพ์
2558.
เลขเรียก
HF5415.32 พ116,HF พ149ก 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การตัดสินใจซื้อรองเท้านักเรียนของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / ศุภวัฒน์ ชาญเนติกิจ.
ผู้แต่ง
ศุภวัฒน์ ชาญเนติกิจ.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
HF5415.33.T5 ศ724,HF ศ723ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบริหารจัดการชุมชนริมน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนริมแม่น้ำปิง ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน / สุรีย์ บุญญานุพงศ์,ใบชา วงศ์ตุ้ย และ
ผู้แต่ง
สุรีย์ บุญญานุพงศ์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.
เลขเรียก
HT169.T5 ส867
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles