Search again

พบ: 9  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การขยายผลสู่สาธารณะเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำ ดิน ป่า และการเกษตร ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / คณะทำงานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพมหานคร : คณะทำงานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ , [2550].
เลขเรียก
HC445 ก522
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือสัมมนาและวิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายลักษณะนิติกรรมและหนี้ / เรียบเรียงโดย พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด.
ผู้แต่ง
พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียก
KPT810 พ441 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือแนวทางการจัดการสารพีซีบี = PCBs management handbook / [ผู้เรียบเรียง นุชิดา รุ่งถาวรวงศ์].
ผู้แต่ง
นุชิดา รุ่งถาวรวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2551.
เลขเรียก
RA1242.P7 น729
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประมวลสถิติสำคัญของประเทศไทย...= Key statistics of Thailand 2009/ สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ , 2552-.
เลขเรียก
HA4600.55 ส691
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวมบทความที่ได้รับรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ : สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน. บุญเลิศ วิเศษปรีชา บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพมหานคร : เดือนตุลา , 2552.
เลขเรียก
AC159 ร155
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)... / คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2552-.
เลขเรียก
HN700.567 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2551/2552 บทบาทการศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม / วิทยากร เชียงกูล.
ผู้แต่ง
วิทยากร เชียงกูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553.
เลขเรียก
LC94.T5 ว583 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต / สุขศรี อึ้งบริบูรณ์ไพศาล...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
สุขศรี อึ้งบริบูรณ์ไพศาล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2552.
เลขเรียก
RS76.T5 ส743
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles