Search again

พบ: 344  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กรณีศึกษาธุรกิจฟาร์มเพาะฟัก ฟาร์มอนุบาลและฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำของไทย /c [นักวิจัยหัวหน้าโครงการ ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, นักวิจัย อารี วิบูลย์พงศ์, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, กุศล ทองงาม].
ผู้แต่ง
ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์.
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่] : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.
เลขเรียก
SH380.62.T5 ท151ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการจ้างงานข้ามชาติที่มีทักษะโดยวิธีหลบเลี่ยงกฎหมาย / นภาภรณ์ หะวานนท์.
ผู้แต่ง
นภาภรณ์ หะวานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
เลขเรียก
JX4263.P6 น198 2540.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนป่าละหอกกระสัง ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ / [ประมวล เจริญยิ่ง และคณะ].
ผู้แต่ง
ประมวล เจริญยิ่ง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่: วนิดาการพิมพ์, 2551.
เลขเรียก
SD657.T5 ป349
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2568 : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคต / โดย เกื้อวงศ์บุญสิน... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก
HB849.53 ก443 2543-68
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การติดตามประเมินผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดเพชรบุรี = The assessment of the impact of artificial reef in Petchaburi Province / โดย สกุล สุพงษ์พันธุ์ และวันทนา เจนกิจโกศล.
ผู้แต่ง
สกุล สุพงษ์พันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ เกษตรกลาง, 2546.
เลขเรียก
SH332.2.T5 ส127
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การทดสอบพันธุ์ปูดำในด้านการเจริญเติบโต = Comparative growth performance of the mud crab Scylla olivacea / นวลมณี พงศ์ธนา, เบญจพร สัมฤทธิเวช, ธาตรี สุภาพรร.
ผู้แต่ง
นวลมณี พงศ์ธนา.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำปทุมธานี สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ, [2547].
เลขเรียก
SH380.45.T5 น337
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การบำบัดดินที่ปนเปื้อนด้วยสารกลุ่ม BTEX โดยพุทธรักษา = Phytoremediation of BTEX contaminated by canna (canna generalis) / โดย มลิวรรณ บุญเสนอ.
ผู้แต่ง
มลิวรรณ บุญเสนอ.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียก
QK495.C196 ม214
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การบูรณาการการแพทย์แผนไทยเข้าในระบบบริการสาธารณสุขแผนปัจจุบัน / นักวิจัย ประพจน์ เภตรากาศ ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก
R729.5.R87 d461,R729.5.R87 ก461
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การปฏิรูปบทบาทภารกิจเพื่อการจัดการสาธารณสุข / ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, ทัศนัย ขันตยาภรณ์.
ผู้แต่ง
ไพโรจน์ ภัทรนรากุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2544.
เลขเรียก
RA541.T5 พ992
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2551 "เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 17-19 มกราคม 2551 โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น / [เครือข่ายบริหารการวิจัยและถ...
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
เลขเรียก
T174.3 ก475 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการพลังงานระดับชาติเรื่องประสิทธิภาพพลังงานและการประยุตก์ใช้พลังงานทดแทน ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 = The National Energy Conference on Energy ...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการพลังงานระดับชาติเรื่องประสิทธิภาพพลังงานและการประยุตก์ใช้พลังงานทดแทน
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2548].
เลขเรียก
TJ163.15 ก482,TS1549 ก475
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 27 ตุลาคม 2549 ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ 6 สถาบัน ; เจ้าภาพจัดการประชุม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียก
HC445.A5 ก482 2549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 : 25-27 ตุลาคม 2549 = The 10th National Computer Science and Engineering Conference / จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณ...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ภาควิชา, [2549].
เลขเรียก
QA75.5 ก482 2549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประชุมเสนอผลงานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 10 / คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์. การประชุม
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่] : คณะ, 2548.
เลขเรียก
AZ782 ช762ม 2548
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินประสิทธิผลของกระทรวงอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยงานระดับกรมและสถาบันอิสระในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม / [หัวหน้าโครงการ วิชัย รูปขำดี ; นักวิจัย จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ ... และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
วิชัย รูปขำดี.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545.
เลขเรียก
HD3616.T52 ว542
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles