Search again

พบ: 177  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Research and development of fruits in the Asia-Pacific Region / edited by R.B. Singh
สำนักพิมพ์
Bangkok : FAO, RAPA, 1993
เลขเรียก
SB354.48.A78 R429
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การท่องเที่ยวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน / ทวีป ศิริรัศมี บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ชุดโครงการนโยบายและแผนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, 2552.
เลขเรียก
G155.T5 ก454 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานหนังสือพิมพ์ / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และจิตระพี ทรัพย์แสนดี.
ผู้แต่ง
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประสิทธิ์ภัณฑ์แอนด์พรินติ้ง, 2551.
เลขเรียก
PN4731 ส852 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประมงหอยลายและการสำรวจหอยลายร่วมกับชาวประมง = Short-necked clam fishery and jointly survey with fishers / มาลา สุพงษ์พันธุ์ และ จินตนา จินดาลิขิต
ผู้แต่ง
มาลา สุพงษ์พันธุ์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548.
เลขเรียก
SH373.T5 ม495
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี : รายงานการวิจัยเอกสาร / พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์, วัลลภา
ผู้แต่ง
พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก
LB2371 พ115
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในบริบทของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : การบริหารจัดการสารสนเทศทางวิชาการและท้องถิ่นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต / ปัญญา สุขแสน, สมพิศ สุขแสน, พิสุทธิ์ ศรีจันทร์
ผู้แต่ง
ปัญญา สุขแสน.
สำนักพิมพ์
[อุตรดิตถ์] : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547.
เลขเรียก
Z678.9.A4T5 ป524
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาแหล่งน้ำกับความมั่นคงของชาติ กรณีศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งน้ำของประเทศไทย / โดย จรูญ กมลรัตน์.
ผู้แต่ง
จรูญ กมลรัตน์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2540.
เลขเรียก
S616.T5 จ173
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษาโครงการพัฒนาและขยายผลการผลิตผักปลอดสารพิษกลุ่มเกษตรกร อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอสันทราย และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / จตุรงค์ พวงมณี.
ผู้แต่ง
จตุรงค์ พวงมณี.
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่] : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียก
SB320.43.T5 จ138
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความต้องการของประชาชนในการปลูกต้นไม้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นแบบงาว อำเภองาว จังหวัดลำปาง = Study on people need for tree planting and people partici...
ผู้แต่ง
วิษณุ รัตนาพันธุ์.
สำนักพิมพ์
[ลำปาง] : สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 14 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2546.
เลขเรียก
SD409 ว768
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาบทบาทวัดพระธรรมกายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลก / นาตยา แก้วใส.
ผู้แต่ง
นาตยา แก้วใส.
เลขเรียก
BQ6337.T5 น463
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของทีดินพื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยลำพอก อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ฉบับที่ 567 = Semi-Detailed Soil survey Huai lam Phok Irrigation Development project, Amp...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน. งานสำรวจและจำแนกที่ดิน 5.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง, 2536-.
เลขเรียก
S592.14 ก217สร 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน พื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยคะคาง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 564 = Semi-detailed soil survey Huai Kan Khang lrrigation development project, Amp...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2536.
เลขเรียก
S592.14 ก217มค 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน พื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยตามาย อำเภอกันทรลักษณ์ อำเภอศรีรัตนะ และกิ่งเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ 566 = Semi-Detailed Soil Survey Huai Ta Ma...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน. งานสำรวจและจำแนกที่ดิน 5
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง, 2536-.
เลขเรียก
S592.14 ก217ศก 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles