Search again

พบ: 53  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
CLMV Pulse : ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศลาว / หัวหน้าทีมวิจัย Mu Mu Thient ... [และคนอื่น ๆ] ; ทีมผู้วิจัย กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2557?].
เลขเรียก
HF5415.33.L36 ช577
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Eco-physiological studies on drought tolerant crops suited to the Northeast Thialand / by Takashi Okabe, Montien Somabhi.
ผู้แต่ง
Okabe, Takashi.
สำนักพิมพ์
Khon Kaen : Agricultural Development Research Center in Northeast Thailand, 1989.
เลขเรียก
SB108.T5 O41 1989
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศลุ่มน้ำโขง : กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีนตอนใต้ (ยูนนาน และกวางสี) ต้นสายอารยธรรมลุ่มน้ำโขง / เมชฌ สอดส่องกฤษ.
ผู้แต่ง
เมชฌ สอดส่องกฤษ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556].
เลขเรียก
GN495.6 ม721 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี : จังหวัดศรีสะเกษ / กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553.
เลขเรียก
QE298 ก446ศก 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากลุ่มเกษตรกรเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตผักและผลไม้ในจังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา= Handbook of farmer group development for improving vegetable and fruit production standard in Siem Reap...
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
HD9000.5 ก494 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
ชาวเวียดนามอพยพ : นายทุนยุค "ไทยใหม่" และการกลายเป็นชนชั้นนำเมืองชายแดน/ ศริญญา สุขรี.
ผู้แต่ง
ศริญญา สุขรี.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียก
DS570.V5 ศ171ช 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศกัมพูชา : กัมพูชา / หัวหน้าทีมวิจัย Mu Mu Thient ... [และคนอื่น ๆ] ; ทีมผู้วิจัย กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ... [และคนอื่น ๆ] ; สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม...
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2557?].
เลขเรียก
HF5415.33.C36 ช577
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ทำเนียบผู้บริหารอาจารย์ข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา... / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
สำนักพิมพ์
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2548.
เลขเรียก
LG395.T364 น123
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทความทางวิชาการ / วินิช พรมอารักษ์.
ผู้แต่ง
วินิช พรมอารักษ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 255-.
เลขเรียก
TK7871.89L53 ว628
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทความวิชาการ / จินตนา เหล่าไพบูลย์.
ผู้แต่ง
จินตนา เหล่าไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 254-.
เลขเรียก
Q113 จ482
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 11 : ความหลากหลายทางจุลชีวัน : รู้เท่าทันและการประยุกต์ 13-14 กรกฎาคม 2560 อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
Q180.T5 ก482อบ 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ / สุพล สำราญ.
ผู้แต่ง
สุพล สำราญ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 254-.
เลขเรียก
Q180.A1 ส46
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำพองและแม่น้ำชี ประจำปี... / สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น : สำนักงาน], 2544.
เลขเรียก
TD370 ก217ว
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี / โดย กิติพร โชประการ, นริศรา แสงเ...
ผู้แต่ง
กิติพร โชประการ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2552.
เลขเรียก
G156.5.E26 ก674
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles