Search again

พบ: 9  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาสุขภาพประชาชาติไทยโดย "การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารคุณภาพ : ระบบและกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม่ = Development process of pesticide-free vegetable production systems in C...
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่] : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2543].
เลขเรียก
SB320.9 ก494
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพของการพัฒนาอาหารไทยสู่ตลาดโลก / วิสิฐ จะวะสิต ... [และคนอื่น ๆ] ; [บรรณาธิการ ศิริพร โกสุม].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, [254-].
เลขเรียก
HD9016.T5 ก514
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่องการผลิตลูกกุ้งก้ามกรามให้ได้ขนาด 4-5 กรัมช่วงฤดูหนาวในบ่อดินที่คลุมพลาสติก = Over-winter nursing to produce giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) fing...
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 254-].
เลขเรียก
SH380.62.T5 ร451ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ / พรรณี แพ่งกุล และคณะ.
ผู้แต่ง
พรรณี แพ่งกุล.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2546?].
เลขเรียก
HN700.592.C6 พ272ศ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องพฤติกรรมและการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างเคลื่อนที่ในเขตก่อสร้าง จ.สมุทรปราการ ภายใต้นโยบายการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) ระยะที่ 1 ...
ผู้แต่ง
อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์.
สำนักพิมพ์
[ชลบุรี] : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา], [254-].
เลขเรียก
RA412.5.T5 อ796 ล.1
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องสถานการณ์การให้บริการของรัฐและเอกชนที่ให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / หัวหน้าโครงการ: อัมพร เจริญชัย, อรสา กงตาล ... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
อัมพร เจริญชัย.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [254-].
เลขเรียก
RC108 อ555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์ของการวิจัยพื้นฐานซึ่งได้รับทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2540 เรื่องการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาโปรโตพลาสต์ของคะน้า = Utilization of biotechnology in develop...
ผู้แต่ง
วิไลลักษณ์ ชินะจิตร.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [254-].
เลขเรียก
SB351.C55 ว734
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2541 เรื่องการหาพื้นที่ผิวจำเพาะของวัสดุดูดซับถ่านกัมมันต์ เกาลิน ถ่านแกลบ และถ่านแกลบเผา = Determination of the specific surface a...
ผู้แต่ง
รัตนา มหชัย.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [254-].
เลขเรียก
QD547 ร375
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานโครงการวิจัยเรื่องการตรวจหาระดับซีรัม C reactive proteinในโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้ออื่น ๆ = Serum C reactive protein in bacterial andaseptic meningitis / โดย ส...
ผู้แต่ง
สุชาติ ศิริใจชิงกุล.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [254-].
เลขเรียก
RC376 ส761
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles