Search again

พบ: 119  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ICT : เครื่องมือในการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน / [ผู้จัดทำ เกษม กุลประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ ; สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช นักวิจัย ... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
เกษม กุลประดิษฐ์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสังคม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, [254-].
เลขเรียก
HC79.I55 ก783
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Mid-term evaluation report : farming systems research subproject,Khon Kaen University Research Development Project,USAID Project No.493-0322,13 January-8 February 1986 / A.Terry Rambo,Charan Chantalak...
ผู้แต่ง
Rambo, A.Terry.
สำนักพิมพ์
1986.
เลขเรียก
S562.T5 R167
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การทดสอบและวิเคราะห์หาอัตราการให้น้ำของบ่อตื้น / ประกอบ วิโรจนกูฎ,ปริญญา จินดาประเสริฐ
ผู้แต่ง
ประกอบ วิโรจนกูฏ.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 253-.
เลขเรียก
TD405 ป188
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประชุม มหิดลพัฒนาวิชาการ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล : วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในศตวรรษที่ 21 / กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
ผู้แต่ง
การประชุม มหิดลพัฒนาวิชาการ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล กองบริหารงานวิจัย, 2540
เลขเรียก
LB2341 ก471 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินและการวิเคราะห์รายการโทรทัศน์ จำนวน 8 รายการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ทั่วราชอาณาจักร / สุทิติ ขัตติยะ.
ผู้แต่ง
สุทิติ ขัตติยะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, 2544.
เลขเรียก
PN1992.75 ส778
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การผลิต Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ /\ c โดย จริยา จันทร์ไพแสง.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] :.
เลขเรียก
QR82.B3 จ17
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาสุขภาพประชาชาติไทยโดย "การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารคุณภาพ : ระบบและกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม่ = Development process of pesticide-free vegetable production systems in C...
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่] : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2543].
เลขเรียก
SB320.9 ก494
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพของการพัฒนาอาหารไทยสู่ตลาดโลก / วิสิฐ จะวะสิต ... [และคนอื่น ๆ] ; [บรรณาธิการ ศิริพร โกสุม].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, [254-].
เลขเรียก
HD9016.T5 ก514
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการจัดการกับภาวะเครียดของสมาชิกในครอบครัวเขตเมืองและชนบทจังหวัดอุบลราชธานี = The Study on the coping mechanism of family members upon family stress of urban and rural... / อารยา พัฒนนพิพิธไพศา...
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี] : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, [254-].
เลขเรียก
BF572.S75 ก522
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมเพื่อวางแผนปรับปรุงพันธุ์ห่าน / กนก ผลารักษ์...(และคนอื่นๆ)
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.]
เลขเรียก
SF505 ก123
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาชีวเคมีสมบัติ กระบวนการที่เหมาะสมในการขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุ ย่อยสลายได้ = Biodegradable material : appropriate processing for casting packages form biodegradable / โดย วรภัทร ลัคนทินวงศ์.
ผู้แต่ง
วรภัทร ลัคนทินวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2548?].
เลขเรียก
QP517.B5 ว233
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสกัดทำให้บริสุทธิ์และตรวจสอบเอกลักษณ์สารเคมีของกัลปพฤกษ์ (Cassia Bakeriana Craib) และชุมเห็ดเล็ก (C.Occidentalis Linn) ในจังหวัดขอนแก่น = Extraction purification and indentification the chemical co...
ผู้แต่ง
พัฒนา เห็นแสงหงษ์.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เลขเรียก
TP156.E8 พ532
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การเพาะขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำ / กาญจนรี พงษ์ฉวี...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
กาญจนรี พงษ์ฉวี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมประมง, 255-.
เลขเรียก
SB423 ก274
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การแสวงหาบริการสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงอาชีพพิเศษภายหลังปฏิรูปราชการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา = Sexsual [sic] health service seeking among sex workers after bureaucratic reform, amp...
ผู้แต่ง
วิมลจันทร์ นาคจันทึก.
สำนักพิมพ์
[นครราชสีมา] : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา, [2550?].
เลขเรียก
HQ242.55.N33 ว663
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการตรวจสอบกวาวเครือและทองเครือ = Pueraria candollei Grah. ex.Benth. var. mirifica (Airy Shaw & Suvat.) Niyomdh. syn. P. mirifica Airy Shaw & Suvat.) [and] Butea superba Roxb โดย จิระศักดิ์ กีรติ...
ผู้แต่ง
จิระศักดิ์ กีรติคุณากร.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] ฝ่ายพันธุ์พืช กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [254-]
เลขเรียก
QK495.L52 จ525
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles