Search again

พบ: 21  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การตัดสินใจใช้ครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี / ฐานิสร ไกรกังวาร.
ผู้แต่ง
ฐานิสร ไกรกังวาร.
สำนักพิมพ์
2561.
เลขเรียก
HF5415.33.T5 ฐ122,HD ฐ221 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี / ณัฐวุฒิ ธนาคุณ.
ผู้แต่ง
ณัฐวุฒิ ธนาคุณ.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
HF ณ361ก 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาสภาวะทางการเงินของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดอุบลราชธานี / วีระชัย ผ่องบุรุษ.
ผู้แต่ง
วีระชัย ผ่องบุรุษ.
สำนักพิมพ์
2561.
เลขเรียก
HG ว844 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / นพพล แก้วคำไสย์.
ผู้แต่ง
นพพล แก้วคำไสย์.
สำนักพิมพ์
2561.
เลขเรียก
HD น176ค 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ทัศนคติการออมของครัวเรือนในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี / พรรณพิมล ศรีทอง.
ผู้แต่ง
พรรณพิมล ศรีทอง.
สำนักพิมพ์
2561.
เลขเรียก
HG พ264ท 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อข้าวสาร : กรณีศึกษาร้านขายข้าวสารในจังหวัดอุบลราชธานี / อรพรรณ อิสาร.
ผู้แต่ง
อรพรรณ อิสาร.
สำนักพิมพ์
2561.
เลขเรียก
HF อ332พ 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานซ่อมบำรุง : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / ศุภชัย เชื้อพันธ์.
ผู้แต่ง
ศุภชัย เชื้อพันธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียก
T58.6 ศ683 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยย่อย 3 เรื่องการทบทวนต้นทุนการจัดการขยะและการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิตของระบบการจัดการขยะมูลฝอย : หลักการและการดัดแปลงมาใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย / ...
ผู้แต่ง
ปเนต มโนมัยวิบูลย์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2561.
เลขเรียก
HD4482 ป161 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูาณ์ การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์ M.tuberculosis DNA gyrase เพื่อเป็นสารต้านวัณโรคที่ดื้อยาฟลูออโรควิโนโลน / พรพรรณ พึ่งโพธิ์...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
พรพรรณ พึ่งโพธิ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียก
QR121 พ247 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์ การผลิตปลาสวายเค็มโซเดียมต่ำ = Production of low sodium-salted striped catfish / ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ, วิริยา อ่อนสอาด และสุธี วังเตือย.
ผู้แต่ง
ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2561.
เลขเรียก
TX609 ป523ผ 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานวิจัย ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาหม่บ้าน กรณีศึกษาบ้านศรีไคออก หมู่ 4 = Inofrmation System for Village Development: Ban Srikai Aok / ดุสิต ศรีสร้อย.
ผู้แต่ง
ดุสิต ศรีสร้อย.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561 +
เลขเรียก
HN700.592.C6 ด764 2561,T ด764 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณืโครงการวิจัยย่อย 1 เรื่องประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของนโยบายกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด...[และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2561.
เลขเรียก
JS113 ร451 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณืโครงการวิจัยย่อย 5 เรื่องการวิเคราะห์ประสิทธิผลของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ / หัวหน้าโครงการ วรลักษณ์ หิมะกลัส.
ผู้แต่ง
วรลักษณ์ หิมะกลัส.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2561.
เลขเรียก
HV5770.T5 ว275 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : โครงการมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกิจการร้านสะดวกซื้อในระบบเครือข่ายและซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ขยายตัวจากระบบการค้าทุนนิยมเสรี = Legal measures to control the operation convenience...
ผู้แต่ง
สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียก
HF5470 ส839 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles