Search again

พบ: 390  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
(ร่าง) แผนแม่บทพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัดศรีสะเกษ 2535-2539 / โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ผู้แต่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2533.
เลขเรียก
S544.5.T5 ก169
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
1 ทศวรรษคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / บรรณาธิการ สุรชัย จูมพระบุตร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2546.
เลขเรียก
LG395.T5.U25 ม246อบ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
15 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : KKT, [2538].
เลขเรียก
LG395.T5 ม246มข 2538
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: 20 เรื่องราวแห่งความภูมิใจ = Proud stories / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557].
เลขเรียก
LG395.T5.U26 ม246ภส
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
50 ปีพระศรีมหาโพธิ์ / โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2540.
เลขเรียก
RA990.T53U2 ห556 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
76 จังหวัดในเมืองไทย / โดย ดารุณีย์.
ผู้แต่ง
ดารุณีย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ธารบัวแก้ว, 2541.
เลขเรียก
DS588 ด429จ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Cultures of the World Cambodia / Sean Sheehan.
ผู้แต่ง
Sheehan, Sean.
สำนักพิมพ์
Singapore : Times Books International, 1996.
เลขเรียก
DS554.42 S541 1996
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
E-saan-cebtral Thai Dictionary / prepared by Suthiya Sueppha, Karuna kitkhayan and Chotima Juengsawat.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2526].
เลขเรียก
PL4186 E11
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
The Mekong : A River and Its People / John Hoskin.
ผู้แต่ง
Hoskin, John.
สำนักพิมพ์
Bangkok : Post Publishing Company Limited, 1991.
เลขเรียก
GB1395.6 H826 1991
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 6 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันอังคารที่ 20 มกราคม 2547 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / รวบรวมเรียบเรียงต้นฉบับ รัตติยากร วิมลศิริ ... [และคนอื่น ๆ...
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
เลขเรียก
Z5005.T5.K4 ก528 2547
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ดรรชนี = Economic and political development in Southeast Asia : index / หัวหน้าโครงการวิจัย สีดา สอนศรี.
ผู้แต่ง
สีดา สอนศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542.
เลขเรียก
AI19.T5 ส239
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาและจัดทำแผนลงทุนจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับสมบูรณ์ / คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คอมมูนิตี้ เอนไวรอนเมนทัล ดีเวลอปเมนท์ ; 2537.
เลขเรียก
HG4501 ค123 2537
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสัมมนาวิชาการบูรณาการของงานวิศวกรรมโยธาในการบูรณะฟื้นฟูโบราณสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : วันที่ 17 กันยายน 2547 ณ ห้องสัมมนาอาคาร EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย / จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ...
ผู้แต่ง
การสัมมนาวิชาการบูรณาการของงานวิศวกรรมโยธาในการบูรณะฟื้นฟูโบราณสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
DS567 ก525
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles