Search again

พบ: 16  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Practical Excel : ฐานข้อมูล Excel-ง่าย แต่เก่ง / ณรงค์ หุตานุวัตร, นันทิยา หุตานุวัตร, ประสาธน์ เกียรติไพบูลย์กิจ.
ผู้แต่ง
ณรงค์ หุตานุวัตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แท่นทองปริ้นติ้งเซอร์วิส, 2548.
เลขเรียก
HF5548.4.M523 ณ215 2548,HF ณ215 2548
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
นิติศาสตร์
บริหารศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศ / วสุ อมฤตสุทธิ์.
ผู้แต่ง
วสุ อมฤตสุทธิ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2541].
เลขเรียก
SB123.6 ว363,SB ว363
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจำแนกเมล็ดพันธุ์ / วสุ อมฤตสุทธิ์.
ผู้แต่ง
วสุ อมฤตสุทธิ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2546?].
เลขเรียก
SB1171 ว363,SB ว363ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ / วสุ อมฤตสุทธิ์.
ผู้แต่ง
วสุ อมฤตสุทธิ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2546.
เลขเรียก
SB117 ว363,SB ว363ป
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือบทปฏิบัติการวิชา วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน 1202 441 / วีณา เมฆวัฒนากาญจน์.
ผู้แต่ง
วีณา เมฆวัฒนากาญจน์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2546.
เลขเรียก
S ว815ค
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือปฏิบัติการวิชา "วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน" เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา 1202 441 / อุบล ชินวัง.
ผู้แต่ง
อุบล ชินวัง.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2542.
เลขเรียก
SB319.73 อ832 2542,SB อ832 2542
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
บทปฏิบัติการปฐพีศาสตร์เบื้องต้น เอกสารประกอบการสอนวิชา 1201 251 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น /มานัส ลอศิริกุล.
ผู้แต่ง
มานัส ลอศิริกุล.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2540.
เลขเรียก
S591.7 ม446 2540,S ม466บ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พื้นฐานและหลักการผลิตพืชผล / กิตติ วงส์พิเชษฐ.
ผู้แต่ง
กิตติ วงส์พิเชษฐ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2548.
เลขเรียก
SB51 ก671,SB ก671
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการสัมมนาวิชาการ "เกษตรอินทรีย์ : กระแสโลกกระแสสังคมไทย" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4-5 พฤศจิกายน 2547 / คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเกษตรศาสตร์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
UCTM1200000,S605.5 ก782
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
วิทยาเอ็มบริโอของพืชดอก = Embryology of angiosperms / กิตติ วงส์พิเชษฐ.
ผู้แต่ง
กิตติ วงส์พิเชษฐ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2547.
เลขเรียก
QK495.A1 ก672ว 2547,QK ก672ว
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช = Principles of plant tissue culture / พรพิมล สุริยจันทราทอง.
ผู้แต่ง
พรพิมล สุริยจันทราทอง.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2545.
เลขเรียก
QK725 พ249,QK พ429ห
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ = Aquaculture technology / ปราณีต งามเสน่ห์.
ผู้แต่ง
ปราณีต งามเสน่ห์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : โครงการจัดตั้งภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2546.
เลขเรียก
QL ป258
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เปิดกล้อง ส่องศิลป์ / ประทับใจ สิกขา.
ผู้แต่ง
ประทับใจ สิกขา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียก
TR146 ป274,TR ป274
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
นิติศาสตร์
บริหารศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 1203 322 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์ = Applied animal nutrition laboratory / กาญจนา บันสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี] : ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2539.
เลขเรียก
SF95 อ884,SF อ884ป
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
แก่นเกษตร.
สำนักพิมพ์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
วารสาร Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles