Search again

พบ: 534  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
10 ปี สจร. / สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก สำนักนายกรัฐมนตรี.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สจร, 2545.
เลขเรียก
HE365.T5 ค123 2545
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
10 ปี สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย 2534.
ผู้แต่ง
สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงทพฯ : สมาคม, [2534].
เลขเรียก
S590 ด541 2534
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
100 ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. 2440-2540 / cบรรณาธิการ ณัฎฐภัทร จันทวิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2541.
เลขเรียก
DS583 น593 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
12 ปี สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร.
ผู้แต่ง
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคม, 2533.
เลขเรียก
TP368 ว588 2533
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
29 ปีศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 2519-2548 / สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; [กองบรรณาธิการ วิไลลักษณ์ สมมุติ ... และคนอื่น ๆ]
ผู้แต่ง
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี.
สำนักพิมพ์
ปราจีนบุรี : ศูนย์, [2548].
เลขเรียก
SB191.R5 ว515ปจ 2519-48
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น / [บรรณาธิการ บุญรอด ลาภะสัมปันโน].
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
เลขเรียก
LG395.K3 ข285 2537
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
40 ปี งานผสมเทียม : มุงมั่นพัฒนาปศุสัตว์ไทย / [กองผสมเทียม กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ผู้แต่ง
กองผสมเทียม.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กอง, [2539-].
เลขเรียก
SF105.5 ก351
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
50 years of development work according to the initiatives of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand / Office of the Royal Development Projects Board.
สำนักพิมพ์
Bangkok : Office, 1996.
เลขเรียก
HN700.592.R8 F469 1996
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
50 ปี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 2 กุมภาพันธ์ 2536.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเกษตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะ, [2536].
เลขเรียก
LG395.B3 ม246มก 2536
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : เหลียวดูหลัง แลไปข้างหน้า / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียก
LG395.B3 ก782 2537
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537.
เลขเรียก
LG395.K37 ม246มก 2537,LG395.B3 ก782 2537
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
50 ปี แห่งการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539-.
เลขเรียก
HN700.592.R8 ห529 2539
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
60 ปี สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล.
ผู้แต่ง
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2542.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542-
เลขเรียก
HG6242.55 ส369ก 2542
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles