Search again

พบ: 14  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
การวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน / ผู้เขียน, ขนิษฐา นันทบุตร ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2561.
เลขเรียก
HN700.55.Z9C6 ก514 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า / นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561.
เลขเรียก
TK153 น239 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ปาฐกถา 45 ปี 14 ตุลา / มูลนิธิ 14 ตุลา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2561.
เลขเรียก
JQ1745 ป542 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พงศาวดารไทใหญ่ / นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ.
ผู้แต่ง
นราธิปพงศ์ประพันธ์,
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2561.
เลขเรียก
DS570.S52 น234 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ราชาธิปไตย : ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์และสังคม-การเมืองไทย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ; บรรณาธิการ ยุวดี คาดการณ์ไกล.
ผู้แต่ง
เอนก เหล่าธรรมทัศน์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ, 2561.
เลขเรียก
JC375 อ893 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยย่อย 3 เรื่องการทบทวนต้นทุนการจัดการขยะและการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิตของระบบการจัดการขยะมูลฝอย : หลักการและการดัดแปลงมาใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย / ...
ผู้แต่ง
ปเนต มโนมัยวิบูลย์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2561.
เลขเรียก
HD4482 ป161 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณืโครงการวิจัยย่อย 5 เรื่องการวิเคราะห์ประสิทธิผลของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ / หัวหน้าโครงการ วรลักษณ์ หิมะกลัส.
ผู้แต่ง
วรลักษณ์ หิมะกลัส.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2561.
เลขเรียก
HV5770.T5 ว275 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปสงค์ของตลาดนักท่องเที่ยวจีน (ปี 2 : ผลกระทบจากการขยายตัวของตลาดนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย) / โดย อัครพงศ์ อั่นทอง ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2561.
เลขเรียก
G155.5 ก514 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการรับรู้ของประชาชนต่อผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น / คณะผู้วิจัย อัครพงศ์ อั้นทอง, กันต์สินี กันทะวงศ์วาร,ณัฐพล อนันต์ธนสาร.
ผู้แต่ง
อัครพงศ์ อั้นทอง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2561.
เลขเรียก
G155.8.T5 อ475 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยย่อย 4 เรื่องการประเมินความเสี่ยงทางการเงินและหลักธรรมาภิบาลด้านการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย / หัวหน้าโครงการ รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น.
ผู้แต่ง
รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มูลนิธิศึกษานโยบายสาธารณะ, 2561.
เลขเรียก
HG2156.T5 ร621 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
ไขความลับ วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ / สุกัญญา สุจฉายา, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สามลดา, 2561.
เลขเรียก
HQ18.T5 ข899 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles