Search again

พบ: 12,949  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"คติชนสร้างสรรค์" : บทสังเคราะห์และทฤษฎี / ศิราพร ณ ถลาง.
ผู้แต่ง
ศิราพร ณ ถลาง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2559.
เลขเรียก
GR312 ศ444 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
"คน" จุดตาย SMEs / ไพศาล เตมีย์ เขียน.
ผู้แต่ง
ไพศาล เตมีย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2553.
เลขเรียก
HF5549.5.M63 พ996ค
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
"คน"สร้างบ้านแห่งนครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี / ผู้เขียน อินทิรา วิทยสมบูรณ์ ; บรรณาธิการ สลิลทิพย์ เชียงทอง, อินทิรา วิทยสมบูรณ์.
ผู้แต่ง
อินทิรา วิทยสมบูรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้, 2553.
เลขเรียก
HD7287.96.T5U36 อ745
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
"ค่าตอบแทน" บริหารให้โปร่งใสจูงใจพนักงาน / โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2555.
เลขเรียก
HF5549.5.C67 ธ643
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
"ชายแดนอีสานกับเพื่อนบ้าน" : ข้อค้นพบทางวิชาการและนัยเชิงนโยบาย กรณีศึกษากัมพูชามองไทยคนไร้รัฐและเมืองคู่มิตร / กนกวรรณ มะโนรมย์ บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2554.
เลขเรียก
DS575.5.C3 ช523 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
"นายใน" สมัยรัชกาลที่ 6 / ชานันท์ ยอดหงษ์.
ผู้แต่ง
ชานันท์ ยอดหงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียก
DS583 ช462 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
"นายใน" สมัยรัชกาลที่ 6 / ชานันท์ ยอดหงษ์.
ผู้แต่ง
ชานันท์ ยอดหงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2559.
เลขเรียก
DS583 ช462 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
"ภัยฝรั่ง" สมัยพระนั่งเกล้าฯ / บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ.
ผู้แต่ง
บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2550.
เลขเรียก
DS580 บ262
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
"ยาก้นครัว" ตะไคร้-กระชาย / มนตรี แสนสุข.
ผู้แต่ง
มนตรี แสนสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : แพลน บี, 2553.
เลขเรียก
RM666.L432 ม153
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
"สี่แผ่นดิน"กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.
ผู้แต่ง
ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: มติชน, 2554.
เลขเรียก
DS562 ศ336 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
"เพื่อนบ้าน" พลวัตเชิงอำนาจ ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / จิตติภัทร พูนขำ ... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
จิตติภัทร พูนขำ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียก
JZ1720 จ424 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
'เกียรตินิยม' สอนน้องเรียนเก่ง / โยธิน ลัทธิประสาธน์.
ผู้แต่ง
โยธิน ลัทธิประสาธน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Dดี, 2552.
เลขเรียก
LB1060 ย842,LB1060 ย842 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
(ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานและความสามารถในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสถาบันอุดมศึกษาไทย / โดย วันเพ็ญ แก้วปาน ... [และคนอื่นๆ ...
ผู้แต่ง
วันเพ็ญ แก้วปาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียก
HD6957.T5 ว435ร 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
(ร่าง)รายงานการศึกษาโครงการการพัฒนาโจทก์วิจัย กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายกับการค้าชายแดนไทย-ลาว / ชัช วงศ์สิงห์,ตรีเนตร สาระพงษ์ และศุภชัย วรรณเลิศสกุล.
ผู้แต่ง
ชัช วงศ์สิงห์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี ] ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552.
เลขเรียก
K1005 ช351
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
1 ศตวรรษ / เกียรติ วัธนเวคิน.
ผู้แต่ง
เกียรติ วัธนเวคิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 254-.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles