Search again

พบ: 208  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
60 พรรษา ขวัญหล้าประชาไทย / คณะผู้จัดทำ ชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
ชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2558.
เลขเรียก
DS578.32 ท622 2558
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
นิติศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Blue Update / บริษัท สุมิพล จำกัด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท, 2554-.
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วารสาร Loading...

image
Flash MX : Bible / บรรณาธิการ กิตติ ภักดีวัฒนะกุล ; ผู้เขียน วชิราภรณ์ ทั่วสุภาพ.
ผู้แต่ง
วชิราภรณ์ ทั่วสุภาพ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2545.
เลขเรียก
TR897.7 ว153
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Secret = ซีเคร็ต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อัมรินทร์, 2550 -.
เลขเรียก
วารสาร.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
วารสาร Loading...

image
Silpakorn University : Science and technology journal = SUSTJ / Silpakorn University.
สำนักพิมพ์
Bangkok : Silpakorn University, 2007.
เลขเรียก
Journal
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วารสาร Loading...

image
กรณีศึกษาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2546.
เลขเรียก
HD2346.T5 ก153ศ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กรณีศึกษาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม / จัดทำโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก
HD62.7 ก153
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย / โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเท...
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545.
เลขเรียก
HC79.I55 ส691
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการและวิธีการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันโดยใช้ UML / อภิเนตร อูนากูล.
ผู้แต่ง
อภิเนตร อูนากูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546.
เลขเรียก
TK5105.888 อ257
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการและเทคนิคการทำงานของนักพัฒนา / โดย ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ.
ผู้แต่ง
ปาริชาติ วลัยเสถียร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543.
เลขเรียก
HN49.C6 ป554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กว่าจะเป็นธุรกิจโรงสีชุมชน : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนเกี่ยวกับข้าวปลอดสารพิษ : กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ จังหวัดยโสธร / นันทิยา หุตานุวัตร, ณรงค์ หุตานุวัตร.
ผู้แต่ง
นันทิยา หุตานุวัตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2543.
เลขเรียก
SB191.R5 น431
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
บริหารศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การคิดออกแบบและมิติทางวัฒนธรรม Design education 2 : รวมบทความวิชาการและบทความวิจัยทางการออกแบบ / พรเทพ เลิศเทวศิริ บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียก
NK1390 ด619 2547
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การค้าโลก.
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
บริหารศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วารสาร Loading...

image

image
การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน / โดย นรา หัตถสิน ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2545.
เลขเรียก
HF5415.15 ก452
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
บริหารศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles