Search again

พบ: 6  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กฎหมาย / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
กฎหมาย.
สำนักพิมพ์
อุบลฯ : คณะนิศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ; 255-.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
วารสาร Loading...

image
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 10 : การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
Z5816.U26 ก482อบ 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
บทคัดย่อ การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4 9-10 สิงหาคม 2553 โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = (Abstracts) the 4th Ubon Ratchathani University Research Conference.
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
Q180.T5 ก482อบ 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
บริหารศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 7 25-26 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก
Z5816.U26 ก482อบ 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 11 : ความหลากหลายทางจุลชีวัน : รู้เท่าทันและการประยุกต์ 13-14 กรกฎาคม 2560 อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
Q180.T5 ก482อบ 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รวมบทความที่ได้รับรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน 10 ธันวาคม พ.ศ. 2551 /บุญเลิศ วิเศษปรีชา บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :เดือนตุลา, 2552.
เลขเรียก
Z5055.T5 ร155
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles