Search again

พบ: 254  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
(ร่าง)รายงานการศึกษาโครงการการพัฒนาโจทก์วิจัย กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายกับการค้าชายแดนไทย-ลาว / ชัช วงศ์สิงห์,ตรีเนตร สาระพงษ์ และศุภชัย วรรณเลิศสกุล.
ผู้แต่ง
ชัช วงศ์สิงห์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี ] ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552.
เลขเรียก
K1005 ช351
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม = The natural resources management processes to sustainably deve...
ผู้แต่ง
ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2558.
เลขเรียก
HC445.Z65 ช111 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศอนาคตสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ PRECIS และ ECHAM4 = Future climate projection for Thailand and Mainland Southeast Asia using PRECIS...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก
QC990.T5 ก443
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในไม้น้ำอนูเบียสใบกว้างโดยการฉายรังสีแกมม่า = Induced mutation in aquatic plant anubias barteri var.barteri broad leaf by gamma irradiation / สุจิตรา เพชรคง ... [และคนอื่น ...
สำนักพิมพ์
[ปทุมธานี] : สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2551.
เลขเรียก
QK495.A685 ก446
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี / วันชัย บุประเสริฐ.
ผู้แต่ง
วันชัย บุประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
JQ1745.A1 ว426
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การปฏิรูประบบสถาบันและกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพิษจากอุตสาหกรรม / กอบกุล รายะนาคร.
ผู้แต่ง
กอบกุล รายะนาคร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียก
TD801 ก358 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การประเมินคุณภาพรายการโทรทัศน์ : โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานและรักการอ่าน / สุทิติ ขัตติยะ.
ผู้แต่ง
สุทิติ ขัตติยะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรุงเทพมหานคร, 2549.
เลขเรียก
PN1992.55 ส778
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สมัยรัฐบาลทักษิณ : กรณีศึกษาเกษตรกรชุมชนบ้านโดด ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ / ปิยะนุช อุดมทวี, เดือนเพ็ญ บุญสูง, พนิดา ธนารักษ์สกุล.
ผู้แต่ง
ปิยะนุช อุดมทวี.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2553.
เลขเรียก
HN700.55.Z9C6 ป621ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงสิทธิในที่ดินของรัฐในทัศนะของเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ / โดย ชนินทร จารุจันทร์, วรรณพร ดอกจำปา.
ผู้แต่ง
ชนินทร จารุจันทร์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2553.
เลขเรียก
HD1333.T5 ช154ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนเทศบาลกิโลสอง / วีระพงศ์ ศรีจันทร์.
ผู้แต่ง
วีระพงศ์ ศรีจันทร์.
สำนักพิมพ์
สระแก้ว : โรงเรียนเทศบาลกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2553.
เลขเรียก
HV5824.Y68 ว845
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามวิถีวัฒนธรรมสุขภาพลุ่มแม่น้ำโขง (หมู่บ้านซะซอม) จังหวัดอุบลราชธานี = The development of a model for health promotion tourism of the elderly a...
ผู้แต่ง
สุรีย์ ธรรมิกบวร.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557].
เลขเรียก
G156.5.H47 ส867ก 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ระบบพลังงานแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนมหาสารคาม เอฟซี / ศุภนิธิ ขำพรหมราช.
ผู้แต่ง
ศุภนิธิ ขำพรหมราช.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก
RA781 ศ693 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษากระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 / มานวิภา อินทรทัต, ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ.
ผู้แต่ง
มานวิภา อินทรทัต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียก
JQ1747.7 ม444 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการบริหารจัดการฟาร์มขนาดเล็กตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = A study on the management of small farm by using sufficient economy philosophy in Northeastern Thailand / ...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles