Search again

พบ: 16  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กฎหมายทะเล : เขตทางทะเลของประเทศไทย / เรียบเรียงโดย ถนอม เจริญลาภ.
ผู้แต่ง
ถนอม เจริญลาภ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน , 2550.
เลขเรียก
JX4418 ถ131,KZA1146.T5 ถ131
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 5 "พลังงานทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนุษยชาติ " 2-4 กรกฏาคม 2552 ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดอุบลราชธานี / จัดโดย กรมวิชาการเกษตรและ มหาวิทยาลั...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : กรม, 2552.
เลขเรียก
S494.5.S95 ก525 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช / ศรีสม สุวรรณวงศ์.
ผู้แต่ง
ศรีสม สุวรรณวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547.
เลขเรียก
QK867 ศ263 2547
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน พื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยตามาย อำเภอกันทรลักษณ์ อำเภอศรีรัตนะ และกิ่งเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ 566 = Semi-Detailed Soil Survey Huai Ta Ma...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน. งานสำรวจและจำแนกที่ดิน 5
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง, 2536-.
เลขเรียก
S592.14 ก217ศก 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การแปลความหมายในแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ = Map & Aerial photography interpretation / ธวัช บุรีรักษ์, บัญชา คูเจริญไพบูลย์.
ผู้แต่ง
ธวัช บุรีรักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [254-?].
เลขเรียก
GA151 ธ392
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ผู้แต่ง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น., 2552-
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
นิติศาสตร์
บริหารศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
วารสาร Loading...

image
นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี = Guide to Ubon Ratchathani National Museum / บรรณาธิการ พิเศษ เจียจันทร์พงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ, 2542.
เลขเรียก
AM101.U26 น514
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ราคาประเมินที่ดิน พ.ศ. 2539-2542 : กรุงเทพมหานคร / สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคม, [2539].
เลขเรียก
HD1389.5.T35 .ร399
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาการใช้ทรัพยากรประมงในแม่น้ำมูลของชาวบ้านบริเวณแม่น้ำมูลตอนล่าง / หัวหน้าโครงการ ธนาทิพย์ แหลมคม ; ผู้ร่วมโครงการ ชำนาญ แก้วมณี.
ผู้แต่ง
ธนาทิพย์ แหลมคม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
SH159 ธ243 2553,Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
วารสารการประมง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมประมง, 254-.
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
วารสาร Loading...

image
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : Area Based Development Research Journal.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย, 2551-.
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
บริหารศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
วารสาร Loading...

image
สภาพแวดล้อมกับการผลิตไม้ผลเขตร้อน / กวิศร์ วานิชกุล.
ผู้แต่ง
กวิศร์ วานิชกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547.
เลขเรียก
S600.5 ก323 2547
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
หนังสือแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 ปี 2545 / [ผู้จัดทำ สุพรรณกาญจนสุธรรม ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554.
เลขเรียก
HD890.55 ห144
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เทคนิคการสร้างตารางจากแบบสอบถามที่เกิดจากคำถามปลายปิด/ปลายเปิดทั้งที่เป็นตัวเลข/ตัวหนังสือสร้างตารางด้วยExcel / ณรงค์ หุตานุวัตร, นันทิยา หุตานุวัตร.
ผู้แต่ง
ณรงค์ หุตานุวัตร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2545.
เลขเรียก
H26 น215
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เรื่องเล่าจากร่างกาย : เข้าใจร่างกายพฤติกรรมและธรรมชาติผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ/ ชัชพล เกียรติขจรธาดา.
ผู้แต่ง
ชัชพล เกียรติขจรธาดา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2555.
เลขเรียก
GN281 ช356 2555/8
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles