Search again

พบ: 67  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
10 ปี สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย 2534.
ผู้แต่ง
สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงทพฯ : สมาคม, [2534].
เลขเรียก
S590 ด541 2534
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
30 ปีวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / จัดทำโดย ฝ่ายวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ฝ่าย, 2537.
เลขเรียก
S542.T35 ส647
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Durian : king of tropical fruit / Suranant Subhadrabandhu and Saichol Ketsa.
ผู้แต่ง
Suranant Subhadrabandhu.
สำนักพิมพ์
Aotearoa : Daphne Brasell Associates ; Wallingford, Oxon : CABI, 2001.
เลขเรียก
SB379.D8 .S97
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Thai agriculture : Golden cradle of millennia / Lindsay Falvey.
ผู้แต่ง
Falvey, Lindsay.
สำนักพิมพ์
Bangkok : Kasetsart University, 2000.
เลขเรียก
S471.T5 F197
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายทะเล : เขตทางทะเลของประเทศไทย / เรียบเรียงโดย ถนอม เจริญลาภ.
ผู้แต่ง
ถนอม เจริญลาภ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน , 2550.
เลขเรียก
JX4418 ถ131,KZA1146.T5 ถ131
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 5 "พลังงานทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนุษยชาติ " 2-4 กรกฏาคม 2552 ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดอุบลราชธานี / จัดโดย กรมวิชาการเกษตรและ มหาวิทยาลั...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : กรม, 2552.
เลขเรียก
S494.5.S95 ก525 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ / เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี
ผู้แต่ง
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
เลขเรียก
HD69.P75 ย538 2544
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งกุลาดำรมควัน = Smoked black tiger praen development / พงศ์ธร พิทักษ์โกศลพงศ์.
ผู้แต่ง
พงศ์ธร พิทักษ์โกศลพงศ์.
สำนักพิมพ์
2535.
เลขเรียก
วพ พ125ก
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช / ศรีสม สุวรรณวงศ์.
ผู้แต่ง
ศรีสม สุวรรณวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547.
เลขเรียก
QK867 ศ263 2547
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน พื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยตามาย อำเภอกันทรลักษณ์ อำเภอศรีรัตนะ และกิ่งเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ 566 = Semi-Detailed Soil Survey Huai Ta Ma...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน. งานสำรวจและจำแนกที่ดิน 5
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง, 2536-.
เลขเรียก
S592.14 ก217ศก 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเทคโนโลยีชาวบ้าน : กรณีงาก่อนข้าวที่บุรีรัมย์ / โดย อำนวย วิลัยรัตน์ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : สายงานพืชศาสตร์ โครงการวิจัยระบบการทำฟาร์ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2530.
เลขเรียก
SB299.S4 ก522
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การแปลความหมายในแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ = Map & Aerial photography interpretation / ธวัช บุรีรักษ์, บัญชา คูเจริญไพบูลย์.
ผู้แต่ง
ธวัช บุรีรักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [254-?].
เลขเรียก
GA151 ธ392
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์ / สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร.
ผู้แต่ง
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2547.
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์ / กำพล ศรีวัฒนกุล.
ผู้แต่ง
กำพล ศรีวัฒนกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2545.
เลขเรียก
RM263 ก581ค 2545
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือนักขับและคนรักรถ : ขับประหยัดกับนายประโยชน์ / นายประโยชน์.
ผู้แต่ง
นายประโยชน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2545.
เลขเรียก
TL152.5 น473
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles