Search again

พบ: 2,265  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
(ร่าง)รายงานการศึกษาโครงการการพัฒนาโจทก์วิจัย กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายกับการค้าชายแดนไทย-ลาว / ชัช วงศ์สิงห์,ตรีเนตร สาระพงษ์ และศุภชัย วรรณเลิศสกุล.
ผู้แต่ง
ชัช วงศ์สิงห์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี ] ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552.
เลขเรียก
K1005 ช351
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 4 (วรรณกรรมและประวัติศาสตร์) กำสรวลสมุทร สุดยอดกำสรวลศิลป์ / วินัย พงศ์ศรีเพียร.
ผู้แต่ง
วินัย พงศ์ศรีเพียร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2553.
เลขเรียก
DS571 ว619 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
30 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน : ความร่วมมือระหว่างกัลยาณมิตร 2518-2548 / จุลชีพ ชินวรรโณ.
ผู้แต่ง
จุลชีพ ชินวรรโณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, 2548.
เลขเรียก
JX1579.5 จ658
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ / [หัวหน้าโครงการ ปิยนาถ บุนนาค ; ผู้ร่วมวิจัย สุนันท์ อัญชลีนุกูล ... และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
ปิยนาถ บุนนาค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549.
เลขเรียก
JQ1745.A1 ป619 2549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ / ปิยนาถ บุนนาค, หัวหน้าโครงการ ; สุนันท์ อัญชลีนุกูล, รองหัวหน้าโครงการ ; นววรรณ วุฒฑะกุล, ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ ; ดินาร์ บุญธรรม ... [และคนอื่นๆ], ผู้ร่วมวิจัย.
ผู้แต่ง
ปิยนาถ บุนนาค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2550.
เลขเรียก
JQ1745.A1 ป619 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
All for education : เมื่อมหาวิทยาลัยก้าวไปพร้อมกับโรงเรียน / โดย อรุณศรี จิตต์แจ้ง.
ผู้แต่ง
อรุณศรี จิตต์แจ้ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553.
เลขเรียก
LB2331.53 อ417
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
CLMV Pulse : ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศลาว / หัวหน้าทีมวิจัย Mu Mu Thient ... [และคนอื่น ๆ] ; ทีมผู้วิจัย กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2557?].
เลขเรียก
HF5415.33.L36 ช577
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ICT : เครื่องมือในการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน / [ผู้จัดทำ เกษม กุลประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ ; สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช นักวิจัย ... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
เกษม กุลประดิษฐ์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสังคม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, [254-].
เลขเรียก
HC79.I55 ก783
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
The Success of the 100% condom promotion programme in Thailand : surveys results of the evaluation of the 100% condom promotion programme / by Aphichat Chamratrithirong ... [et al.].
สำนักพิมพ์
Nakhon Pathom : Institute for Population and Social Research Mahidol University, c1999.
เลขเรียก
RG137.2 S942
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กรณีศึกษาธุรกิจฟาร์มเพาะฟัก ฟาร์มอนุบาลและฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำของไทย /c [นักวิจัยหัวหน้าโครงการ ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, นักวิจัย อารี วิบูลย์พงศ์, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, กุศล ทองงาม].
ผู้แต่ง
ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์.
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่] : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.
เลขเรียก
SH380.62.T5 ท151ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ / ผู้เรียบเรียง สุนิสา มั่นคง, สิทธิชัย พูคดี.
ผู้แต่ง
สุนิสา มั่นคง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อาทิตย์โพรดักส์กรุ๊ป, [254-].
เลขเรียก
DS578 ส818
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม = The natural resources management processes to sustainably deve...
ผู้แต่ง
ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2558.
เลขเรียก
HC445.Z65 ช111 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการส่งเสริมนโยบายสาธารณะของการผลิตรายการโทรทัศน์ "กรองสถานการณ์" / สุทิติ ขัตติยะ ผู้วิจัย.
ผู้แต่ง
สุทิติ ขัตติยะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรุงเทพมหานคร, 2545.
เลขเรียก
HE8696 ส778
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กลุ่มศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย : บทสำรวจสถานภาพและความเคลื่อนไหวในช่วงปีพุทธศักราช 2516-2530 / สิทธิเดช โรหิตะสุข.
ผู้แต่ง
สิทธิเดช โรหิตะสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552.
เลขเรียก
DS568 ส722
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กลไกความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบการเปิดเสรีทางการค้า / คณะผู้วิจัย ชโยดม สรรพศรี หัวหน้าโครงการ, พรกมล มานะกิจ ไตรวิทยางกูร, จูน เจริญเสียง, อนุชา วิลัยแก้ว.
ผู้แต่ง
ชโยดม สรรพศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2556.
เลขเรียก
HF2177 ช198 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles