Search again

พบ: 15,668  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"การพัฒนาบุคคล" ในโลกธุรกิจ-อุตสาหกรรม = Industrial psychology / แต่งโดย Milton L. Blum, James C. Naylor ; มนูญ ตนะวัฒนาแปลและเรียบเรียง.
ผู้แต่ง
บลัม, มิลตัน แอล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ธีรพงษ์การพิมพ์, 2537.
เลขเรียก
HF5549.5 บ232
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
"กุดขาคีม" การจัดการน้ำฉบับไทบ้าน : โครงการวิจัย "การจัดการน้ำระบบย่อยโดยองค์กรชุมชน" กรณีศึกษา ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ / [รุ่งวิชิต คำงาม หัวหน้าโครงการ] ; ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์ พรทวี ยอดมง...
ผู้แต่ง
รุ่งวิชิต คำงาม.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547-2552.
เลขเรียก
TC513.T5 ร638,TC513.T48 ร638 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
"คติชนสร้างสรรค์" : บทสังเคราะห์และทฤษฎี / ศิราพร ณ ถลาง.
ผู้แต่ง
ศิราพร ณ ถลาง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2559.
เลขเรียก
GR312 ศ444 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
"คนไท" ไม่ใช่ "คนไทย" : แต่เป็นเครือญาติชาติภาษา / เจีย แยนจอง
ผู้แต่ง
เจีย แยนจอง
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2548
เลขเรียก
DS569 จ784 2548
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
"ฅน ค้า ข้าว ในลุ่มน้ำโขง" = "Man, merchant and maize in mekong" / บรรณาธิการ บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข.
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ "อุบลวัฒนธรรม"
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : แม็กซ์พริ้นติ้ง, 2553.
เลขเรียก
DS588.N65 ก482 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศูนย์ข้อมูลอนุภาคลุ่มน้ำโขง
หนังสือ Loading...

image
"งาน" และ "เงิน" ของแรงงานหญิงชายโรงงานแปรรูปไก่แห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี= "Work" And "Money" Of Female And Male Labourers In A Chichen Processing Factory In Ubonratchathani/ วรรณา ปาณีวัฒน์.
ผู้แต่ง
วรรณา ปาณีวัฒน์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
เลขเรียก
TS1968 ว267ง 2556
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
"งำประกาย" กโลบายไร้ผู้ต่อต้าน / [เห่ง อู๋อั๊ง เขียน] ; อธิคม สวัสดิญาณ[แปล] เรียบเรียง.
ผู้แต่ง
เห่ง, อู๋อั๊ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์, 2556.
เลขเรียก
U165 ห618 2556
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
"ชายแดนอีสานกับเพื่อนบ้าน" : ข้อค้นพบทางวิชาการและนัยเชิงนโยบาย กรณีศึกษากัมพูชามองไทยคนไร้รัฐและเมืองคู่มิตร / กนกวรรณ มะโนรมย์ บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2554.
เลขเรียก
DS575.5.C3 ช523 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
"ชาวนาผู้กระทำการ" และการเปลี่ยนผ่านอีสานภายใต้เสรีนิยมใหม่ / จิดาภา ล้อนันทกุล.
ผู้แต่ง
จิดาภา ล้อนันทกุล.
สำนักพิมพ์
2562.
เลขเรียก
LA-THE0014,HM จ391 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
"ตากใบ" ในอากาศ : ความทรงจำที่ปลิดปลิวจากความรับรู้ / มัทนี จือนารา ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
เลขเรียก
HN700.592.S65 ต292
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
"ต้นกล้า" ยวชนสร้างสรรค์การเรียนรู้ / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์ นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม, รัตนา ชูแสง ; ผู้ร่วมร้อยเรียงประสบการณ์กลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ ; บรรณาธิการ เกศสุดา สิทธิสันติกุล.
ผู้แต่ง
นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548.
เลขเรียก
LB1060 น674
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
"ธรรมะ" สำหรับคนเมือง / โอฬาร เพียรธรรม.
ผู้แต่ง
โอฬาร เพียรธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เพชรประกาย , 2550.
เลขเรียก
BQ4570.L5 อ991
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
"นักเรียนนอก" ข้อมูลสำคัญในประวัติศาสตร์สังคมไทย / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
ผู้แต่ง
วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550.
เลขเรียก
LB2375 ว555
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
"นายใน" สมัยรัชกาลที่ 6 / ชานันท์ ยอดหงษ์.
ผู้แต่ง
ชานันท์ ยอดหงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
เลขเรียก
DS582.67 ช63
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
"นายใน" สมัยรัชกาลที่ 6 / ชานันท์ ยอดหงษ์.
ผู้แต่ง
ชานันท์ ยอดหงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียก
DS582.67 ช63 2558
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles