Search again

พบ: 44  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 10 : การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
Z5816.U26 ก482อบ 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การใช้แนวทางของ "โครงการเพิ่มพลังทางการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก" เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาของนักศึกษาในชั้นเรียน= The use of "Improve pover of education by A.J. Mitsuo" project f...
ผู้แต่ง
สิริสิชญ์ เตชะเจษฏารังสี.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559].
เลขเรียก
BQ5630.S16 ส732ก 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศ / ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์.
ผู้แต่ง
ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
เลขเรียก
JS7153.3.A3 ศ734 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คือ...แพทย์ผู้ให้ด้วยหัวใจ ธาดา ยิบอินซอย / สันติสุข โสภณสิริ.
ผู้แต่ง
สันติสุข โสภณสิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี สมุทรสาคร, 2559.
เลขเรียก
WZ100 ส587ค 2559
หนังสือ Loading...

image
ดุลยภาพที่เหลื่อมล้ำ / อารยะ ปรีชาเมตตา.
ผู้แต่ง
อารยะ ปรีชาเมตตา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559.
เลขเรียก
HC79.I5 อ651 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็นห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ : นโยบายของไทยต่อลาว/ สุรพงษ์ ชัยนาม ; นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
สุรพงษ์ ชัยนาม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2559.
เลขเรียก
JZ1767.A57L36 ส852 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ / รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล.
ผู้แต่ง
รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
เลขเรียก
HC441 ร622ป 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัย : การออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา / นักวิจัย สันติ เจริญพรพัฒนา ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559.
เลขเรียก
LB2822.75 ร451 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัย วิถีชีวิต การปรับตัว เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามชาติและบทบาทในฐานะทูตทางวัฒนธรรมของพระนักศึกษาข้ามแดนชาวกัมพูชาในประเทศไทย = Way of life, adaptation, transnational social relation...
ผู้แต่ง
สมหมาย ชินนาค.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
DS575.5.C36 ส287 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของความสำเร็จในการเรียนการสอน : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี / ปทุมมาศ ว่องอรุณชัย พระสุทิติ สุทฺธิญาโณ (ขัตติยะ).
ผู้แต่ง
ปทุมมาศ ว่องอรุณชัย.
สำนักพิมพ์
จันทบุรี : หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
LB2331 ป156 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบุรณ์การศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงปลาสวายโมงเพื่อการส่งออก = The integrated study for improvement the potential of the hybrid Pangasius culture for exportation /...
ผู้แต่ง
กาญจนา พยุหะ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
SH153.5 ก425ก 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การกำจัดฟีนอลในน้ำด้วยเปอร์ออกซิเดสจากกะหล่ำดอกตรึงบนเยื่อกรองอัลตร้าฟิวเดชั่น = Removal of phenol in water using immobilized peroxidase from cauliflower on ultrafiltration...
ผู้แต่ง
กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
QD341.P5 ก172 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การย่อยสลายสีย้อมสังเคราะห์ด้วยเอนไซม์แลคเคสหยาบในถุงปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรอง = Decolorization of synthetic dyes in crude laccase-membrane bioreactor / ผู้วิจัย กรรณิกา รัตนพ...
ผู้แต่ง
กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
TD758.5.C65 ก172 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การศึกษาอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ระบาดและไม่ระบาดด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดอุบลราชธานี = Study of dengue hemorrhagic fever incidence in endemic and none en...
ผู้แต่ง
จารุวรรณ์ วงบุตดี.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
RC147.H44 จ337ก 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles