Search again

พบ: 35  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development goals : SDGs) : กรณีศึกษากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong subregion: GMS...
ผู้แต่ง
พิริยะ ผลพิรุฬห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2561.
เลขเรียก
HF1379 พ733 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา / เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
ผู้แต่ง
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2561.
เลขเรียก
LC315.T5 อ911 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการบริหารจัดการฟาร์มขนาดเล็กตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = A study on the management of small farm by using sufficient economy philosophy in Northeastern Thailand / ...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสังเคราะห์พอลิแลกไทด์โดยตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมิเนียม / พิมพา หอมนิรันดร์.
ผู้แต่ง
พิมพา หอมนิรันดร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
TP1180.B55 พ722 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ชุดโครงการวิจัย (ชุดประสาน) : แรงงาน ระบบสุขภาพ และการศึกษา : การจัดการและการร่วมรังสรรค์พื้นที่ชายแดนในบริบทการพัฒนาชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขง = Labors, Health systems an...
ผู้แต่ง
อรัญญา ศิริผล.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียก
HD6300 อ388 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ถ้อยสำเนียงไทดำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / โสภิตา ถาวร, สมทรง บุรุษพัฒน์, ผู้วิจัย ; รัชฎาภรณ์ ผลยะฤทธิ์,บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
โสภิตา ถาวร.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียก
PL4251.B5794 ส987ถ 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ภูมิศาสตร์วรรณยุกต์ภาษาไทยวนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์, สมทรง บุรุษพัฒน์, ผู้วิจัย ; รัชฎาภรณ์ ผลยะฤทธิ์, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียก
PL4195 ส732ภ 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
มองไทดำผ่านคำเรียกญาติ / อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์, สมทรง บุรุษพัฒน์, ผู้วิจัย ; รัชฎาภรณ์ ผลยะฤทธิ์, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียก
PL4251.B5794 อ366ม 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 12 : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียก
Z5816.U25 ก482อบ 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวมบทคัดย่อโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด : การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยก...
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียก
Z5816.U25 ก482อบ 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานซ่อมบำรุง : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / ศุภชัย เชื้อพันธ์.
ผู้แต่ง
ศุภชัย เชื้อพันธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียก
T58.6 ศ683 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การกำจัดสีย้อมผ้าจากน้ำเสียโดยปฏิกิริยาเฟนตันร่วมด้วยการดูดซับโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากเปลือกส้มโอเหลือทิ้ง = Removal of textile dye from wastewater by combination between fent...
ผู้แต่ง
จักรกฤษณ์ อัมพุช.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียก
TD753.5 จ216 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การพัฒนาการสังเคราะห์ไฮโดรเจลชนิดโครงร่างตาข่ายแบบแทรกสอดด้วยการใช้คลื่นไมโครเวฟช่วยเพื่อการประยุกต์ใช้ในการดูดซับไอออนโลหะหนัก = Development of microwave-assisted synthesi...
ผู้แต่ง
สายันต์ แสงสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียก
TP248.65.H9 ส664 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่บรรจุสารสกัดลิกแนนเพื่อฟื้นฟูสภาพผิว = Development of lipid nanoparticles containing lignan extract for skin rejuvenation. / คณะผู้วิจัย วันดี...
ผู้แต่ง
วันดี รังสีวิจิตรประภา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียก
QP801.L53 ว429 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles