Search again

พบ: 21  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การเปลี่ยนแปลงการผลิตและการค้าข้าวเจ้าพันธุ์เหลือง 11 บ้านโคกล่าม ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2553-2562 / ธนภร สร้อยณรงค์.
ผู้แต่ง
ธนภร สร้อยณรงค์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2563.
เลขเรียก
IS-HS0002
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2562 และสรุปผลสำรวจ พ.ศ. 2545-2562 / คณะผู้จัดทำ รัชวดี แสงมหะหมัด, วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร.
ผู้แต่ง
รัชวดี แสงมหะหมัด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
เลขเรียก
JS7153.3.A2 ร347 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
จิตรกรรมอีสานริมแม่น้ำโขง : พุทธศิลป์เพื่อการศึกษาเรียนรู้ พุทธธรรม คุณธรรมจริยธรรม และวิถีชุมชน / พิสิทธิ์ กอบบุญ.
ผู้แต่ง
พิสิทธิ์ กอบบุญ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
ND2835.N67 พ782 2563
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ตลาดในวิถีท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี / สมศรี ชัยวณิชยา ;บรรณาธิการ วรรณภา ชำนาญกิจ, มิตต ทรัพย์ผุด, สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ.
ผู้แต่ง
สมศรี ชัยวณิชยา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป, 2563.
เลขเรียก
HF5475.T5 ส279 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2561 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2563.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ทัศนคติเรื่องเจ้าอนุวงศ์ในสมัยสังคมนิยมศึกษาจากเอกสารของรัฐลาว ตั้งแต่ ค.ศ.1988-2015 / สุภัทรา สุระโยธิน.
ผู้แต่ง
สุภัทรา สุระโยธิน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2563.
เลขเรียก
IS-HS0003
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
นโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อประเทศญี่ปุ่น ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ.2481-พ.ศ.2487) / นัชฌา สีดา.
ผู้แต่ง
นัชฌา สีดา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2563.
เลขเรียก
IS-HS0005
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
บทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนกับผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยในการขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน จีน-สปป.ลาว - กัมพูชา ตามนโยบาย "จีนลงใต้" / ผู้เขียน/เรียงเรียง จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ... [และคนอื่นๆ]].
ผู้แต่ง
จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน่วยอาเซียนและเอเชียศึกษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2563.
เลขเรียก
HG4538 บ126ส 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนกับผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยในการขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน จีน-เมียนมา ตามนโยบาย "จีนลงใต้" / ผู้เขียน/เรียงเรียง จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ... [และคนอื่นๆ]].
ผู้แต่ง
จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน่วยอาเซียนและเอเชียศึกษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2563.
เลขเรียก
HG4538 บ126 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนกับผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยในการขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน จีน-เวียดนาม ตามนโยบาย "จีนลงใต้" / ผู้เขียน/เรียงเรียง จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ... [และคนอื่นๆ]].
ผู้แต่ง
จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน่วยอาเซียนและเอเชียศึกษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2563.
เลขเรียก
HG4538 บ126ว 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประวัติดนตรีไทย / พัน พงษ์พล.
ผู้แต่ง
พัน พงษ์พล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
ML3758.T5 พ553 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ไข่มุก อุทยาวลี.
ผู้แต่ง
ไข่มุก อุทยาวลี.
สำนักพิมพ์
ปัตตานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2563.
เลขเรียก
DS588.S69 ข939 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พัฒนาการของอุบลราชธานี พ.ศ.2455-2489 จากมหากาพย์ห้าแผ่นดิน / วิยะดา เดชะคำภู.
ผู้แต่ง
วิยะดา เดชะคำภู.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2563.
เลขเรียก
IS-HS0001
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พุทธสถาปัตยกรรมเชียงใหม่ มรดกแห่งล้านนา / จัดทำโดย มูลนิธิกล้วยไม้ไทย ; บรรณาธิการ จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ.
ผู้แต่ง
จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ,
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มูลนิธิกล้วยไม้ไทย, 2563.
เลขเรียก
NA6022.C5 พ839 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน / รวบรวมโดย สุทธินัน ชื่นชม...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
สุทธินัน ชื่นชม.
สำนักพิมพ์
เชียงไหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2563.
เลขเรียก
LC5148.T5 ม246 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles