Search again

พบ: 31  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
B-connect / บริษัททริปเพิ้ลกรุ๊ป จำกัด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัททริปเพิ้ลกรุ๊ป จำกัด , 2560.
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วารสาร Loading...

image
Harpers.
วารสาร Loading...

image
Infographic ป.วิแพ่ง : เรื่องสำคัญในกระบวนการวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับ LawDD / เรียบเรียงโดย กฤษณ์ ฤทธิธรรม, นริศรา ทุมมา ; บรรณาธิการ มารุต ศิริโก.
ผู้แต่ง
กฤษณ์ ฤทธิธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อัลติเมท ซอฟต์, 2560.
เลขเรียก
KPT1710 ก281 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
SAT magazine การกีฬาแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2560.
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วารสาร Loading...

image
การบัญชีโรงแรม : การวางแผน ควบคุมและการจัดทำรายงาน / ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร.
ผู้แต่ง
aภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร.
สำนักพิมพ์
ตรัง : คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, 2560.
เลขเรียก
HF5686.H75 ภ366 2560
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ครูยุคใหม่กับการจัดการเรียนรู้ สู่การศึกษา 4.0 / ผู้เรียบเรียง สุคนธ์ สินธพานนท์.
ผู้แต่ง
สุคนธ์ สินธพานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หจก. 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2560.
เลขเรียก
LB1060 ส748 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด / นิลุบล เลิศนุวัฒน์.
ผู้แต่ง
นิลุบล เลิศนุวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียก
KPT1050 น661 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความรู้พื้นฐานด้านการเรียนการสอน = Basic knowledge on instruction/ นันท์นภัส นิยมทรัพย์.
ผู้แต่ง
นันท์นภัส นิยมทรัพย์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียก
LB1025.3 น415 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป / หยุด แสงอุทัย ; แก้ไขปรับปรุงโดย สมยศ เชื้อไทย.
ผู้แต่ง
หยุด แสงอุทัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียก
KPT72 ห257 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คิดแบบอัจฉริยะนักวิทยาศาสตร์ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ / บุญชัย ใจเย็น.
ผู้แต่ง
บุญชัย ใจเย็น.
เลขเรียก
QC16.E5 บ426 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ตัวแทนนายหน้า = Agency-Brokerage / ไผทชิต เอกจริยกร.
ผู้แต่ง
ไผทชิต เอกจริยกร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.
เลขเรียก
KPT861 ผ951 2560
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
นิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี.
สำนักพิมพ์
สุราษฎร์ธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ; 2560.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
วารสาร Loading...

image
บริหารธุรกิจและการบัญชี / มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วารสาร Loading...

image
ปฏิวัติ 2475 / เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์.
ผู้แต่ง
เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2560.
เลขเรียก
DS584 ก853 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประวัติศาสตร์จีน : History of China / รงรอง วงศ์โอบอ้อม เรียบรียง.
ผู้แต่ง
รงรอง วงศ์โอบอ้อม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2560.
เลขเรียก
DS741.82 ร115 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles