Search again

พบ: 44  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม = The natural resources management processes to sustainably deve...
ผู้แต่ง
ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2558.
เลขเรียก
HC445.Z65 ช111 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การกระจายของฝุ่นรวมและฝุ่นขนาดเล็กในโรงสีข้าวชุมชน ณ บ้านเสาเล้า ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี / สุพัตรา มะโร, ศุภิสรา อินธิเดช.
ผู้แต่ง
สุพัตรา มะโร.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558].
เลขเรียก
TD884.5 ส829ก 2558
หนังสือ Loading...

image
การปฏิรูประบบสถาบันและกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพิษจากอุตสาหกรรม / กอบกุล รายะนาคร.
ผู้แต่ง
กอบกุล รายะนาคร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียก
TD801 ก358 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเกมสามมิติเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีเวอร์ชวลเรียลลิตี้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์/ วิไล คำเพาะ, ศกลวรรณ ปัญญานุภาพ.
ผู้แต่ง
วิไล คำเพาะ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
QA76.774.A53 ว724ก 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ระบบพลังงานแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนมหาสารคาม เอฟซี / ศุภนิธิ ขำพรหมราช.
ผู้แต่ง
ศุภนิธิ ขำพรหมราช.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก
RA781 ศ693 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษากระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 / มานวิภา อินทรทัต, ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ.
ผู้แต่ง
มานวิภา อินทรทัต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียก
JQ1747.7 ม444 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ด้วยเทคนิคการรวมภาพ 2 มิติ 360 องศา สำหรับเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุบลราชธานี/ อัครเดช ผิวทอง.
ผู้แต่ง
อัครเดช ผิวทอง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
QA76.9.A94 อ474ก 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสั่นสะเทือนทางกล = Mechanical Vibrations / ธีระ เจียศิริพงษ์กุล.
ผู้แต่ง
ธีระ เจียศิริพงษ์กุล.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียก
TA355 ธ661 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ขับรถท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์/ วิจิตร สายโสภา,วุตธินันต์ ซาผู.
ผู้แต่ง
วิจิตร สายโสภา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
QA76.76.W56 ว522ข 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย = Ethics of the legal profession / วิชา มหาคุณ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียก
K123 จ166 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ชาวเวียดนามอพยพ : นายทุนยุค "ไทยใหม่" และการกลายเป็นชนชั้นนำเมืองชายแดน/ ศริญญา สุขรี.
ผู้แต่ง
ศริญญา สุขรี.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียก
DS570.V5 ศ171ช 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
นักการเมืองถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ / สมชัย วงษ์สุวรรณ.
ผู้แต่ง
สมชัย วงษ์สุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียก
JQ1749 ส238น 2558
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
บ้านกลาง : ธุรกิจชุมชนและทรัพยากรส่วนรวม ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / ผู้เขียน ทวิช จตุวรพฤกษ์ ; คณะผู้วิจัย พิมพ์พร เหล่าไชย, ภารำพึง อาริยะ, ดนุพงศ์ กาญจนธีรานนท์.
ผู้แต่ง
ทวิช จตุวรพฤกษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ10 (สสว.10), 2558.
เลขเรียก
HC445.Z7C4 ท179 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พุทธจักรวาล สรกานต์ ศรีตองอ่อน.
ผู้แต่ง
สรกานต์ ศรีตองอ่อน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2558.
เลขเรียก
BQ4570.S3 ส132 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles