Search again

พบ: 70  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
(ร่าง)รายงานการศึกษาโครงการการพัฒนาโจทก์วิจัย กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายกับการค้าชายแดนไทย-ลาว / ชัช วงศ์สิงห์,ตรีเนตร สาระพงษ์ และศุภชัย วรรณเลิศสกุล.
ผู้แต่ง
ชัช วงศ์สิงห์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี ] ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552.
เลขเรียก
K1005 ช351
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศอนาคตสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ PRECIS และ ECHAM4 = Future climate projection for Thailand and Mainland Southeast Asia using PRECIS...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก
QC990.T5 ก443
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การนำนโยบายส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนไปปฏิบัติ : กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี / กิตติยาภรณ์ สิทธิธรรม.
ผู้แต่ง
กิตติยาภรณ์ สิทธิธรรม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
HQ772 ก675
สาขาห้องสมุด
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การนำนโยบายอาหารเสริม(นม)ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิมูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี / ชุลีพร ทาวะรมย์.
ผู้แต่ง
ชุลีพร ทาวะรมย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
LB3479.T5 ช638
สาขาห้องสมุด
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การนำนโยบายโครงการอาหารกลางวันไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี / ทองใส แสงอุทัย.
ผู้แต่ง
ทองใส แสงอุทัย.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
LB3479.T5 ท317
สาขาห้องสมุด
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี / วันชัย บุประเสริฐ.
ผู้แต่ง
วันชัย บุประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
JQ1745.A1 ว426
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษากลยุทธ์การตลาดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาสตรีทอเสื่อด้วยกก บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี / สาคร จันทร์เขียว.
ผู้แต่ง
สาคร จันทร์เขียว.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
HC445.Z9C58 ส628
สาขาห้องสมุด
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาประสิทธิผลของการนวดไทยรักษาโรคนิ้วไกปืนในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย สถาบันแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข = The efficacy of Thai massage to treat Trigger ...
ผู้แต่ง
คัญฑมารา สิทธิไกรพงษ์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สถาบันแพทย์แผนไทย, 2552.
เลขเรียก
RM721 ค241
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การเปรียบเทียบความสามารถการดูดซับ-กำจัดคราบน้ำมันของตัวดูดซับชีวภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาใช้เป็นทุ่นลอยเพื่อการเก็บกวาดคราบน้ำมัน = Comparison of the effectiveness of bio-absorber as skimmers f...
ผู้แต่ง
ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี] : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
TD424.4 ป391
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.
ผู้แต่ง
นรินยา สุภาพพูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552.
เลขเรียก
HF5549.5.J63 น294
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คุณธรรม จริยธรรมข้าราชการการเมือง กรณีศึกษาช้าราชการการเมืององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ / อภิวัฒน์ หาดี.
ผู้แต่ง
อภิวัฒน์ หาดี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
BJ1528 อ266
สาขาห้องสมุด
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คุณธรรมและจริยธรรมผู้บริหาร กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเมือง ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี / จำรัส สร้อยคำ.
ผู้แต่ง
จำรัส สร้อยคำ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
BJ1528 จ364
สาขาห้องสมุด
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
งานวิจัยเรื่องรูปแบบการควบคุมผู้ต้องขังลักษณะพิเศษที่ยากต่อการควบคุม / คณะทำงาน อายุตย์ สินธพพันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; โดย กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์...
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์, 2552.
เลขเรียก
HV8655 ง319
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ฐานความรู้...สู่ความสมดุล : กรณีลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช / โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : สถาบัน, 2552.
เลขเรียก
HN49.C6 ฐ171
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ทัศนคติของประชาชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองพิบุลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี / มนูญศักดิ์ แสนทวีสุข.
ผู้แต่ง
มนูญศักดิ์ แสนทวีสุข.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
TD791 ม175
สาขาห้องสมุด
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles