Search again

พบ: 281  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
(ร่าง)รายงานการศึกษาโครงการการพัฒนาโจทก์วิจัย กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายกับการค้าชายแดนไทย-ลาว / ชัช วงศ์สิงห์,ตรีเนตร สาระพงษ์ และศุภชัย วรรณเลิศสกุล.
ผู้แต่ง
ชัช วงศ์สิงห์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี ] ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552.
เลขเรียก
K1005 ช351
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
120ปี พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์ / กระทรวงการต่างประเทศ.
ผู้แต่ง
กระทรวงการต่างประเทศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ , 2554.
หนังสือ Loading...

image
Thai traditional and alternative health profile : Thai traditional medicine, indigenous medicine and alternative medicine 2014-2016 / editorial board: Suriya Wongkongkathep ... [et al.].
สำนักพิมพ์
[Nonthaburi] : Technical Services Bureau, Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health, 2018.
เลขเรียก
R733 T53 2017
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม = The natural resources management processes to sustainably deve...
ผู้แต่ง
ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2558.
เลขเรียก
HC445.Z65 ช111 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศอนาคตสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ PRECIS และ ECHAM4 = Future climate projection for Thailand and Mainland Southeast Asia using PRECIS...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก
QC990.T5 ก443
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในไม้น้ำอนูเบียสใบกว้างโดยการฉายรังสีแกมม่า = Induced mutation in aquatic plant anubias barteri var.barteri broad leaf by gamma irradiation / สุจิตรา เพชรคง ... [และคนอื่น ...
สำนักพิมพ์
[ปทุมธานี] : สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2551.
เลขเรียก
QK495.A685 ก446
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การนำนโยบายส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนไปปฏิบัติ : กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี / กิตติยาภรณ์ สิทธิธรรม.
ผู้แต่ง
กิตติยาภรณ์ สิทธิธรรม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
HQ772 ก675
สาขาห้องสมุด
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การนำนโยบายอาหารเสริม(นม)ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิมูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี / ชุลีพร ทาวะรมย์.
ผู้แต่ง
ชุลีพร ทาวะรมย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
LB3479.T5 ช638
สาขาห้องสมุด
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การนำนโยบายโครงการอาหารกลางวันไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี / ทองใส แสงอุทัย.
ผู้แต่ง
ทองใส แสงอุทัย.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
LB3479.T5 ท317
สาขาห้องสมุด
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบริหารจัดการการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กรณีศึกษาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี / ประธาน เรือนแก้ว.
ผู้แต่ง
ประธาน เรือนแก้ว.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551.
เลขเรียก
TD791 ป287
สาขาห้องสมุด
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี / วันชัย บุประเสริฐ.
ผู้แต่ง
วันชัย บุประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
JQ1745.A1 ว426
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การปฏิรูประบบสถาบันและกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพิษจากอุตสาหกรรม / กอบกุล รายะนาคร.
ผู้แต่ง
กอบกุล รายะนาคร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียก
TD801 ก358 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image

image
การประเมินคุณภาพรายการโทรทัศน์ : โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานและรักการอ่าน / สุทิติ ขัตติยะ.
ผู้แต่ง
สุทิติ ขัตติยะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรุงเทพมหานคร, 2549.
เลขเรียก
PN1992.55 ส778
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles