Search again

พบ: 24  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
บทความทางวิชาการและผลงานวิจัย / ปาริชาติ พุ่มขจร.
ผู้แต่ง
ปาริชาติ พุ่มขจร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 254-.
เลขเรียก
Q180.A1 ป554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทความวิจัย / ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก.
ผู้แต่ง
ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 255-.
เลขเรียก
Q180.A1 ช494
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทความวิชาการ / เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์.
ผู้แต่ง
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 254-.
เลขเรียก
Q180.A1 ร769
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย / ถาวร สุภาพรม.
ผู้แต่ง
ถาวร สุภาพรม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 254-.
เลขเรียก
Q180.A1 ถ331
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย / อนุสรณ์ นิยมพันธ์.
ผู้แต่ง
อนุสรณ์ นิยมพันธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 254-.
เลขเรียก
Q180.A1 อ231
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอพิจารณากำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ / ศุภกร ภู่เกิด.
ผู้แต่ง
ศุภกร ภู่เกิด.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 254-.
เลขเรียก
Q180.A1 ศ675
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลงานบทความวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาจุลชีววิทยา / กัญญ์จนา นึกดี.
ผู้แต่ง
กัญญ์จนา นึกดี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 255-.
เลขเรียก
Q180.A1 ก383
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลงานวิจัย / จินตนา เหล่าไพบูลย์.
ผู้แต่ง
จินตนา เหล่าไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 254-.
เลขเรียก
Q180.A1 จ482ผ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลงานวิจัย / เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์.
ผู้แต่ง
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 254-.
เลขเรียก
Q180.A1 ร769
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลงานวิจัย / เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์.
ผู้แต่ง
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 254-.
เลขเรียก
Q180.A1 ร769ผ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลงานวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาจุลชีววิทยา / กัญญ์จนา นึกดี.
ผู้แต่ง
กัญญ์จนา นึกดี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 255-.
เลขเรียก
Q181 ก383ล
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลงานวิชาการ / ธานินทร์ นุตโร.
ผู้แต่ง
ธานินทร์ นุตโร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 254-.
เลขเรียก
Q180.A1 ธ515
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยกลยุทธ์การลดต้นทุนของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดอุบลราชธานี = Cost reduction strategy of the factories in Ubon Ratchathani province / ธีรวิทย์ กาปัญญา.
ผู้แต่ง
ธีรวิทย์ กาปัญญา.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2555].
เลขเรียก
HD47.3 ธ648
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการพัฒนาการผลิตลูกหินขัดข้าวแบบใหม่ที่ผลิตด้วยวัสดุขัดสีที่ผลิตในประเทศไทย = Development of a new type of a rice-polishing cylinder using abrasive materials produced in Thailand / สุขอัง...
ผู้แต่ง
สุขอังคณา ลี.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2555].
เลขเรียก
TS2159.R5 ส743
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาการผลิตและขยายพันธุ์หนอนตายหยาก = Study on production and propagation of Stemona sp. / หัวหน้าโครงการ อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ ; ผู้ร่วมวิจัย กาญจนา รุ่งรัชกานนท์... [และคณะ].
ผู้แต่ง
อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มปป.
เลขเรียก
SB119 อ398
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles