Search again

พบ: 53  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การคัดเลือกเชื้อเอนโดฟัยติคแอคติโนมัยสีทที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ = Screening of endophytic actinomycetes that against fusarium wilt in tomato / เอมอร คำเพรา...
ผู้แต่ง
เอมอร คำเพราะ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
SB976.M55 อ911ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การคัดเลือกเชื้อเอนโดฟัยติคแอคติโนมัยสีทที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศ = Screening of endophytic actinomycetes that against bacterial wilt in tomato / ธัญญม...
ผู้แต่ง
ธัญญมน ชบาศรี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2549.
เลขเรียก
SB976.M55 ธ451ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การประเมินพันธุกรรมและการพัฒนาสายพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่ที่มีความคงตัวทางพันธุกรรมของลักษณะตัวผู้เป็นหมัน = Gene analysis and development of stable male sterile hot pepper (Capsicum annuun L.) / บุบผา ...
ผู้แต่ง
บุบผา ใจเที่ยง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557.
เลขเรียก
SB307.P4 บ638ก 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยการทบทวนและวิเคราะห์ นโยบายและผลงานวิจัยด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก เพื่อใช้เป็นกรอบประเมินศักยภาพ ของอุตสาหกรรมผลิตสัตว์ปีกในประเทศ สำหรับการตั้งรับกับข้อกำหนดทางการค้า ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิ...
ผู้แต่ง
วีรวัฒน์ ฉายา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552.
เลขเรียก
SF481.75.T35 ว836
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อการวินิจฉัยโรคไข้หวัดนกชนิด H5N1 = Monoclonal antibody production for avian influenza H5N1 diagnosis / โดย รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช, วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ และว...
ผู้แต่ง
รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียก
SF995.6.I6 ร636
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติดในโคนมแรกคลอดเชิงบูรณาการของสมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น = Integrated resolving problems of postpartum dairy cows infertility in member of Khon Kaen Dairy Co-operativ...
ผู้แต่ง
ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ภาควิชา, 2552.
เลขเรียก
SF201 ช861
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบุรณ์การศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงปลาสวายโมงเพื่อการส่งออก = The integrated study for improvement the potential of the hybrid Pangasius culture for exportation /...
ผู้แต่ง
กาญจนา พยุหะ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
SH153.5 ก425ก 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การศึกษาคุณสมบัติของข้าวพื้นเมืองเพื่อการผลิต แปรรูป และเพิ่มมูลค่าข้าวอย่างยั่งยืน = Characterization of landrace Thai rice for sustainable value added, food application a...
ผู้แต่ง
วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
SB191.R5 ว153 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก = Floriculture industries for world market : plant genetice reso...
ผู้แต่ง
ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.
เลขเรียก
SB413.C8 ธ459 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อ E.coli, salmonella spp.และปริมาณ สังกะสี ทองแดง แคดเมียม และตะกั่ว ในอาหารสัตว์ น้ำเสียและน้ำใช้จากฟาร์มสุกร= Study of contamination of E. coli, s...
ผู้แต่ง
พิษณุ ตุลยกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552.
เลขเรียก
SF396.5 พ764
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การคัดเลือกต้นตอตระกูลมะเขือต้านทานโรคเหี่ยวเขียว(Ralstonia solanacearum) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 1 / บุญส่ง เอกพงษ์...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
บุญส่ง เอกพงษ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2554.
เลขเรียก
SB608.T75 บ582
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การทดสอบวัคซีนสับยูนิตอีทูของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ระบบนำส่งทางจมูก = Study of subunit vaccine E2 of classical swine fever from nasal delivery system / สาธร พรตระกูลพิพิฒน์, วัน...
ผู้แต่ง
สาธร พรตระกูลพิพัฒน์.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553].
เลขเรียก
SF918.V32 ส638ก 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยด้วยเทคนิควิเคราะห์ภาพเชิงแสง = Evaluation of rubber cup-lump quality using optical imaging technique / สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ, ประสิทธิ์ นครราช, สรา...
ผู้แต่ง
สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
SB291.H4 ส762ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles