Search again

พบ: 8  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปั้นเม็ดประสิทธิภาพสูง / ภูมิศักดิ์ อินทนนท์.
ผู้แต่ง
ภูมิศักดิ์ อินทนนท์.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561.
เลขเรียก
S654 ภ679 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือโรคผัก / กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2555.
เลขเรียก
SB731 ค695 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ป่าบุ่งป่าทาม ภาคอีสาน / มานพ ผู้พัฒน์,ศรัณย์ จิระกร,ปรีชา การะเกตุ.
ผู้แต่ง
มานพ ผู้พัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชน จำกัด, 2561.
เลขเรียก
SD345.T52N3 ป547 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พืชสมุนไพรปัตตานี Pattani Herbs Book/โซรยา จามจุรี,ณฐมน วรรณกลัด.
สำนักพิมพ์
ปัตตานี : สมิลัน เพรส, 2561.
เลขเรียก
SB404.9 พ312 2561
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบการผลิตพืชในเกษตรกรรมทางเลือก / นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย.
ผู้แต่ง
นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย.
สำนักพิมพ์
สุรินทร์ : โรงพิมพ์รุ่งธนเกียรติออฟเซ็ท, 2561.
เลขเรียก
S494.5.A65 น586 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลลำไย / บรรณาธิการ นิธิยา รัตนาปนนท์, ดนัย บุณยเกียรติ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), 2561.
เลขเรียก
SB379.L84 ท592 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โรควิทยาของแมลงและการประยุกต์ใช้ / ศิวิลัย สิริมังครารัตน์.
ผู้แต่ง
ศิวิลัย สิริมังครารัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561.
เลขเรียก
SB942 ศ557 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ไม้ผล การออกดอก ติดผล และการพัฒนาของผล / กฤษณา กฤษณพุกต์.
ผู้แต่ง
กฤษณา กฤษณพุกต์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2561.
เลขเรียก
SB354.8 ก282 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles